تعبیر خواب

تعبیر خواب رانندگی – دیدن راننده در خواب چه تعبیری دارد؟

4.7/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب راننده و رانندگی کردن

تعبیر خواب رانندگی - دیدن راننده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رانندگی – دیدن راننده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب راننده و رانندگی چیست؟ خواب‌هایی که در مورد رانندگی دیده می‌شوند ممکن است بیانگر کنترل شما در زندگی بیداریتان باشد. به یاد داشته باشید که راننده شخصی است که می‌تواند در مورد مسیر تصمیم گیری کند و سرعت رسیدن به مکان مورد نظر را تعیین کند. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر خواب ببینید کسی درون خودرو نیست

اگر خواب دیدید خودرویی را می‌رانید اما هیچ کس همراه شما داخل خودرو نیست، این خواب نشان می‌دهد که در عالم بیداری احساس تنهایی می‌کنید. از حمایت کسانی که دوست‌شان دارید برخوردار نیستید، در نتیجه مجبورید همه‌ی کارها را خودتان شخصا انجام بدهید.

اگر خواب ببینید که با سرعت بسیار زیاد رانندگی می‌کنید

اگر خواب دیده‌اید خیلی سریع رانندگی می‌کردید و در حین رانندگی در خواب کنترل‌تان را از دست داده‌اید، این خواب حاکی از آن است که بدون فکر کردن دست به تصمیم گیری‌هایی می‌زنید. این معمولا وقتی اتفاق می‌افتد که تصمیم غلطی می‌گیرید، در نتیجه این خواب هشداری است برای این که قبل از هر تصمیمی بیشتر فکر کنید.

 

تعبیر خواب رانندگی کردن

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید با ماشینی رانندگی می‌کنید، نشانه آن است که رقابت ناسالم و حسادت زیاد، نشاط و خوشی را از شما دور می‌کند.
 • اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید، دلالت بر آن دارد که در کار و زندگی خود تغییری می‌دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می‌شود.
 • اگر خواب ببینید برای انجام کار یا تفریح ماشین می رانید، علامت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد.

تعبیر گران می گویند:

اگر شما در خواب ببینید که در حال رانندگی ماشین هستید بیانگر چگونگی کنترل مسیری که در حرکت هستید می‌باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما رانندگی می کنید : چیز پرارزشی را کشف میکنید .
 • دیگران رانندگی می کنند : منتظر ضررهای مالی باشید .
 • نزدیکان شما در حال رانندگی : به تلقین دوستانتان گوش ندهید .
 • شخص مورد علاقه تان رانندگی می کند : مراقب رقیب باشید .

 

تعبیر خواب رانندگی با وانت و ماشین خراب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر شما در وانت بودید و دیگری رانندگی می‌کرد، به وضعی می سید که کسی دیگر باید به شما کمک کند و در زندگی خصوصی شما دخالت نماید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید هنگام رانندگی، ماشین شما خراب و متوقف می‌شود، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید، ادامه نمی‌یابد.

 

تعبیر خواب جریمه شدن در رانندگی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه در خواب ببینید رانندگی می‌کنید و افسر پلیس شما را متوقف می‌نماید و قبض جریمه می‌نویسد خوب است زیرا خواب شما خبر می‌دهد که کسی به شما پاداش می‌دهد و سودی عایدتان می‌گردد

 

تعبیر خواب رانندگی - دیدن راننده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رانندگی – دیدن راننده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب به تنهایی رانندگی کردن

معبرین غربی می گوید:

اگر هنگام رانندگی شما کسی در داخل اتومبیلتان وجود نداشت ممکن است از حمایت شخصی که در زندگی به وجود او نیازمند هستید بهره نبرید.

کتاب سرزمین رویاها آمده:

به تنهایی رانندگی می‌کنید: بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.

 

تعبیر خواب رانندگی با سرعت زیاد

معبرین غربی گویند:

حرکت با سرعت زیاد و یا عدم کنترل ماشین در خواب نشانگر تصمیمات اشتباه در زندگی است این گونه رانندگی در خواب ممکن است در اثر این فعالیت‌ها و تصمیمات نابجا دیده شوند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با سرعت ماشین می رانید، نشانه آن است که با گذشتن از مراحلی خطرناک به کامیابی دست خواهید یافت.

 

تعبیر خواب رانندگی با سرعت کم

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به آهستگی ماشین می رانید، نشانه آن است که از انجام وظایف خود نتایج مساعدی به دست می‌آورید.

 

تعبیر خواب رانندگی - دیدن راننده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رانندگی – دیدن راننده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب راننده

لوک اویتنهاو می گوید :

راننده : مسافرت با شخصی خوش سفر

 

تعبیر خواب راننده اتوبوس

معبران می گویند:

اگر خواب دیدید اتوبوسی را می‌رانید، به معنی آن است که دوست دارید در هر موقعیتی از زندگی‌تان نقش رهبری داشته باشید. شما دوست دارید هم در کار و هم در روابط از قدرت برخوردار باشید.

 

تعبیر خواب راندن خودرو شما توسط دیگری

معبران می گویند:

اگر خواب دیده‌اید کسی با خودرو شما رانندگی می‌کند، به معنی آن است که شخص دیگری سعی دارد کنترل زندگی شما را به دست بگیرد. شخصی در زندگی شما هست که می‌خواهد بر زندگی‌تان مسلط شود، بنابراین احساس می‌کنید که از آزادی عمل کافی برخوردار نیستید. یا اینکه، این خواب می‌تواند به معنی آن باشد که شما شخص بی مسئولیتی هستید، به همین خاطر سعی می‌کنید از تمام مسئولیت‌ها در قبال اعمال‌تان شانه خالی کنید.

 

تعبیر خواب رانندگی در جای نا آشنا

معبران می گویند:

اگر خواب دیده‌اید در جاده‌ای رانندگی می‌کنید که آن را نمی‌شناسید، یعنی اینکه هیچ برنامه‌ای برای آینده‌تان ندارید. این خواب در واقع هشداری است برای شما که بیشتر به آینده‌ی خود فکر کنید و کنترل زندگی‌تان را به دست بگیرید.

 

تعبیر خواب رانندگی در جاده آشنا

معبران می گویند:

اگر خواب دیده‌اید در جاده ای رانندگی می‌کنید که با آن آشنایی کامل دارید، نشانه‌ی بدی است. این خواب معمولا به معنی آن است که بارها و بارها اشتباهاتی را تکرار می‌کنید.

 

تعبیر خواب رانندگی - دیدن راننده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رانندگی – دیدن راننده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب رانندگی در جاده تاریک

معبران می گویند:

اگر خواب دیده اید در جاده ای رانندگی می کنید که تاریک است، این خواب یعنی باید بیشتر به آینده‌ی خود فکر کنید. شما باید برنامه ریزی‌ها و اهدافی در زندگی داشته باشید و به نحوه‌ی دستیابی به آن‌ها فکر کنید

 

تعبیر خواب رانندگی در جاده پر دست انداز

معبران می گویند:

اگر خواب دیده اید در جاده‌ای پر دست انداز رانندگی می‌کنید، این خواب نمایانگر تغییراتی است که در آینده‌ای نزدیک در زندگی‌تان اتفاق خواهد افتاد. همچنین، ممکن است نشان دهنده‌ی موانعی باشد که بر سر راه‌تان سبز خواهند شد و شما باید بر آن‌ها غلبه کنید.

 

تعبیر خواب رانندگی در جاده باریک و مستقیم

معبران می گویند:

اگر خواب دیده اید در جاده‌ای باریک و مستقیم رانندگی می‌کنید، نشانه‌ی بسیار خوبی است. این خواب معنی مثبتی دارد و حاکی از آن است که همه چیز در زندگی شما به خوبی و خوشی پیش خواهد رفت.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. با سلام . خواب دیدم در جاده ای که کمی باریک ولی بعضی جاهاش کمی پهن تر هست با خیال آسوده و بدون ترس رانندگی میکنم (من در واقعیت گواهی نامه ندارم وچند سال هست که قصد دارم بگیرم)و یه دو جاش هم دست انداز داشت . بعد یه جایی رسیدم مثل دهات بود و جاده باریک دست انداز داشت و عده ای زن وسط جاده در حال آموزش سواد بودن و من از معلمشون که پسر جوانی بود راه را پرسیدم اون هم گفت طرف چپ فلان خیابان میشه و طرف راست فلان خیابان و من راه سمت راست را انتخاب کردم و خیلی راحت از جاده باریک رد شدم . ممنون از تعبیرتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا