احکام دینیمذهبی

حکم بازی کردن پاسور، شطرنج و تخته نرد چیست؟

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

نظر مراجع نسبت به بازی کردن شطرنج ،ورق و تخته نرد چیست ؟

حکم پاسور و شطرنج و تخته نرد چیست ؟
حکم پاسور و شطرنج و تخته نرد چیست

 

حکم بازی شطرنج، پاسور و تخته نرد بدون شرط برد و باخت از جمله سوالاتی است که برای خیلی از ما پیش آمده است. حرام بودن بازی با تخته نرد و ورق مورد اتفاق مراجع بوده و منوط به برد یا باخت نیست. از نظر علما، بازی با چیزی که عرفا از آلات قمار محسوب می شود، مطلقا حرام است هر چند برای سرگرمی و بدون شرط بندی باشد.

 

حکم بازی شطرنج

چرا بازی شطرنج حرام است؟

آیت الله سیستانی

بازى با شطرنج گرچه بدون برد و باخت هم باشد حرام است و همچنین بازى با آلاتى که در عرف محل از آلات قمار شمرده شود چنانچه بدون برد و باخت باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

بازی با شطرنج به وسیله دستگاه کامپیوتر در صورتی که هر دو طرف بازی، دستگاه باشند حرام می باشند و بنابر احتیاط واجب اگر یک طرف بازی شخص و طرف دیگر دستگاه کامپیوتر باشد باز چنان بازی، ترک شود.

آیت الله خامنه ای:

بازی با آلات قمار بدون برد و باخت هم حرام است و بازی شطرنج اگر آلت قمار نباشد، بدون برد و باخت اشکال ندارد. در مجموع بازی با چیزی که عرفاً از آلات قمار محسوب می شود، مطلقا حرام است هر چند برای سرگرمی و بدون شرط بندی باشد.

آیت الله تبریزی:

بازی با آلات قمار چه با برد و باخت باشد یا بدون آن جایز نیست و شطرنج نیز تا وقتی که محرز نشود از آلت قمار بودن خارج شده به طوری که در هیچ مجتمعی قمار با آن متعارف نباشد بازی با آن چه با برد و باخت مالی باشد یا بدون آن جایز نیست.

بازی با آلات قمار چه با برد و باخت مالی باشد یا بدون آن جایز نیست، چه شخص با شخص دیگر بازی کند یا با کامپیوتر آن بازی را انجام دهد.

آیت الله مکارم شیرازی:

اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شد مانعی ندارد و بازی با پاسور بدون برد و باخت نیز اشکال دارد.

آیت الله نوری همدانی

شطرنج در صورتی که از آلات قمار بودن خارج شده و فقط به عنوان یک ورزش فکری بکار گرفته شود اشکال ندارد.

آیت الله وحید خراسانی

بازی با آلات قمار بدون برد و باخت بنابر احتیاط واجب حرام است.

بازی پاسور بدون برد و باخت بنابر احتیاط واجب حرام است و این احتیاط واجب در شطرنج مورد تاکید بیشتری است.

 

حکم پاسور و شطرنج و تخته نرد چیست
حکم پاسور و شطرنج و تخته نردچیست

نظر آیت الله سید یوسف مدنی تبریزی

بازی با آلات قمار مثل شطرنج مطلقا” حرام است؛ یعنی چه با برد و باخت و چه بدون آن و حکم با عملکرد افراد یا گروه ها عوض نمی شود.

آیت الله فاضل لنکرانی

بازی با آلات قمار مطلقا (یعنی چه برد یا باخت در کار باشد یا نباشد) حرام است ولی شطرنج اگر در عرف متدین جامعه از آلت قمار بودن خارج شده باشد و برد و باختی هم در کار نباشد اشکال ندارد. به عبارت دیگر اگر مکلف احراز کند که (شطرنج) از آلت قمار بودن خارج شده و برد و باختی در کار نباشد، بازی با آن مانعی ندارد و تا احراز نشود نباید بازی کنند.

آیت الله بهجت:

بازی کردن با آلات قمار با برد و باخت حرام قطعی است و بدون برد و باخت با احتیاط شدید حرام است و احتیاط در ترک است و در شطرنج احتیاط اشد است.

درباره نگاه یا تماشا به جمعی که مشغول بازی شطرنج هستند اگر مشوّّق جمع بازی کننده نباشد، کراهت دارد.

آیت الله گلپایگانی:

بازی کردن با آلات قمار مثل شطرنج حرام است اگر چه قصد برد و باخت در کار نباشد.

آیت الله صافی گلپایگانی:

بازی با شطرنج ولو بدون برد و باخت به نظر اینجانب حرام است و فوائدی که برای شطرنج از قبیل سرگرمی و… ذکر می شود نمی تواند مجوّز عمل بشود.

در حرمت شطرنج فرقی بین بازی با کامپیوتر و غیر آن نیست.

امام خمینی
بازی با آلات قمار مطلقا حرام است. اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به کلی از دست داده باشد و به عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده گردد و برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد و تا احراز نشود باید بازی نکنند.

آیت الله خویی

بازی با آلات قمار چه با برد و باخت و چه بدون برد و باخت حرام است.

 

حکم پاسور و شطرنج و تخته نرد چیست ؟
حکم پاسور و شطرنج و تخته نرد چیست ؟

 

حکم بازی پاسور (ورق)

حکم بازی پاسور مکارم شیرازی . حکم پاسور خامنه ای . حکم شطرنج مکارم

آیت الله سیستانی

بازی با پاسور از طریق کامپیوتر بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیت الله خامنه ای:

بازی با آلات قمار بدون برد و باخت هم حرام است و بازی با ورق مطلقاً جایز نیست. در مجموع بازی با چیزی که عرفاً از آلات قمار محسوب می شود، مطلقا حرام است هر چند برای سرگرمی و بدون شرط بندی باشد.

بازی با آلات قمار مانند ورق و غیر آن از طریق کامپیوتر حکم بازی با آلات قمار را دارد. به طور کلی بازی با هر چیزی که مکلف تشخیص دهد از آلات قمار است و یا در آن شرط بندی شود، به هیچ وجه جایز نیست.

آیت الله تبریزی:

بازی با آلات قمار چه با برد و باخت باشد یا بدون آن جایز نیست و پاسور از آلات قمار است.

بازی با آلات قمار چه با برد و باخت مالی باشد یا بدون آن جایز نیست، چه شخص با شخص دیگر بازی کند یا با کامپیوتر آن بازی را انجام دهد.

آیت الله مکارم شیرازی:

اگر پاسور و… در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شد مانعی ندارد و بازی با ورق بدون برد و باخت نیز اشکال دارد.

بازی با پاسور از طریق کامپیوتر اشکالی ندارد.

آیت الله نوری همدانی

ورق از آلات قمار است و بازی با آن به قصد سرگرمی نیز جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی

بازی با آلات قمار بدون برد و باخت بنابر احتیاط واجب حرام است.

بازی پاسور بدون برد و باخت بنابر احتیاط واجب حرام است.

آیت الله سید یوسف مدنی تبریزی
بازی با آلات قمار مثل پاسور مطلقا” حرام است؛ یعنی چه با برد و باخت و چه بدون آن و حکم با عملکرد افراد یا گروه ها عوض نمی شود.

آیت الله فاضل لنکرانی

بازی با آلات قمار مطلقا (یعنی چه برد یا باخت در کار باشد یا نباشد) حرام است ولی ورق اگر در عرف متدین جامعه از آلت قمار بودن خارج شده باشد و برد و باختی هم در کار نباشد اشکال ندارد. به عبارت دیگر اگر مکلف احراز کند که (پاسور) از آلت قمار بودن خارج شده و برد و باختی در کار نباشد، بازی با آن مانعی ندارد و تا احراز نشود نباید بازی کنند.

آیت الله بهجت:

بازی کردن با آلات قمار مانند پاسوربا برد و باخت حرام قطعی است و بدون برد و باخت با احتیاط شدید حرام است و احتیاط در ترک است.

درباره نگاه یا تماشا به جمعی که مشغول بازی با ورق هستند اگر مشوّّق جمع بازی کننده نباشد، کراهت دارد.

آیت الله گلپایگانی:

بازی کردن با آلات قمار ورق حرام است اگر چه قصد برد و باخت در کار نباشد.

آیت الله صافی گلپایگانی:

بازی با پاسور ولو بدون برد و باخت به نظر اینجانب حرام است.

حکم پاسور و شطرنج و تخته نرد چیست ؟
حکم پاسور و شطرنج و تخته نرد چیست

امام خمینی
بازی پاسور (ورق) که مسلماً حالت قمار بودن آن ثابت است جایز نیست.

آیت الله اراکی

در مورد بازی با پاسور بنا بر احتیاط واجب بدون برد و باخت هم بازی نکنند.

آیت الله خویی

بازی با آلات قمار چه با برد و باخت و چه بدون برد و باخت حرام است.

حکم بازی تخته نرد

دلیل حرام بودن تخته نرد . حکم بازی تخته نرد از نظر رهبر

آیت الله سیستانی

بازى با تخته نرد گرچه بدون برد و باخت هم باشد حرام است و همچنین بازى با آلاتى که در عرف محل از آلات قمار شمرده شود چنانچه بدون برد و باخت باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیت الله بهجت:

بازی کردن با آلات قمار مانند تخته نردبا برد و باخت حرام قطعی است و بدون برد و باخت با احتیاط شدید حرام است و احتیاط در ترک است.

آیت الله گلپایگانی:

بازی کردن با آلات قمار مثل تخته نرد حرام است اگر چه قصد برد و باخت در کار نباشد.

آیت الله خویی

بازی با آلات قمار چه با برد و باخت و چه بدون برد و باخت حرام است.

حکم پاسور و شطرنج و تخته نرد

حکم پاسور و شطرنج و تخته نرد چیست؟
حکم پاسور و شطرنج و تخته نرد چیست

استفتائات آیت الله خامنه ای در مورد بازی شطرنج و پاسور

با توجه به اینکه در بیشتر مدارس بازی با شطرنج رواج دارد آیا بازی با آن و برگزاری دوره‏های آموزشی آن جایز است؟

  • اگر به نظر مکلّف، شطرنج در حال حاضر از آلات قمار محسوب نشود در این صورت بازى با آن بدون شرطبندى اشکال ندارد.

بازی با وسایل سرگرمی از جمله پاسور چه حکمی دارد؟ و آیا بازی با آنها برای سرگرمی و بدون شرط بندی جایز است؟

  •  بازى با چیزى که عرفاً از آلات قمار محسوب مى‏شود، مطلقاً حرام است هرچند براى سرگرمى و بدون شرط بندى باشد.

شطرنج در موارد زیر چه حکمی دارد؟ ساخت و خرید و فروش آن؛ بازی شطرنج با شرط بندی و بدون آن؛ ایجاد مراکزی در محافل عمومی و غیر آن برای آموزش شطرنج و بازی با آن و تشویق مردم به آن.‏

  •  اگر مکلّف تشخیص دهد که در حال حاضر شطرنج از آلات قمار محسوب نمی‏شود، ساخت و خرید و فروش و بازی با آن بدون شرط بندی، اشکال ندارد، همچنین با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است.

س: آیا از تأیید برگزاری مسابقات شطرنج توسط مدیریت آموزش ریاضی معلوم می‏شود که شطرنج جزء آلات قمار نیست؟ و آیا جایز است مکلّف به آن اعتماد کند؟

  •  معیار در تعیین موضوعات احکام، تشخیص خود مکلّف و یا اقامه دلیل شرعى بر آن نزد خود اوست.

س: بازی با آلاتی مثل شطرنج و بیلیارد با کفّار در کشورهای خارجی چه حکمی دارد؟ مصرف مال برای استفاده از این آلات بدون شرط بندی چه حکمی دارد؟

  • حکم بازی با شطرنج و آلات قمار در مسائل قبلی بیان شد و در حکم مذکور فرقی بین بازی با آنها در کشورهای اسلامی یا غیراسلامی و بین بازی با مسلمان یا کافر وجود ندارد و خرید و فروش آلات قمار و مصرف مال در این موارد هم جایز نیست.

 

 

حکم پاسور و شطرنج و تخته نرد چیست ؟
حکم پاسور و شطرنج و تخته نرد چیست ؟

 

احکام متفرقه در مورد بازی شطرنج، پاسور و تخته نرد

حکم بازی شطرنج . حکم پاسور بازی . حکم بازی تخته نرد مکارم شیرازی

اگر کسی یکی از آلات قمار مانند تخته نرد را به ما هدیه داد آیا می شود آن را به عنوان یادگاری نگه داشت؟

  • باید عین آن را از بین ببرد ولو با شکستن باشد.

سوال: تماشاى پاسور بازى دیگران چه حکمى دارد؟

  • اگر مستلزم مفسده و یا تأیید عملى آن محسوب شود، جایز نیست.

سؤال: اگر بازى با شطرنج به عنوان یک علم، هنر و یک ورزش فکرى انجام شود و مسلما هیچگونه قمار یا شرط بندى هم در کار نباشد آیا اشکالى وجود دارد؟

  • بازى با شطرنج جایز نیست. اگر احراز شود در هیچ کجا بازى با برد و باخت مالى با آن معمولا انجام نمى شود بازى با آن جایز خواهد بود ولى ظاهرا این فرض محقق نیست.

سؤال: بازى کردن نرده تخت و سایر بازی هایى از این نوع چه حکمى دارد؟

  • بازى نرد حرام است و همچنین بقیه بازی ها اگر همراه شرط بندى باشد و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر همراه با شرط بندى نباشد اگر در عرف محل به عنوان آلات قمار شناخته شود.

سؤال: حکم نگاه یا تماشا به جمعی که مشغول بازی با پاسور و یا شطرنج هستند چیست؟ در صورتی که بازی با کامپیوتر باشد حکم چگونه است؟

  • اگر به تشخیص مکلف، امروزه شطرنج از آلات قمار بودن خارج شده باشد، بازی با آن بدون برد و باخت اشکال ندارد ولی هر گونه بازی با پاسور و دیگر ابزار قمار حرام بوده و در صورت وجود شرائط باید نهی شود و هر گونه حضور در مجلس آن، که موجب ترتب مفسده و یا تأیید ضمنی آن باشد، جایز نیست.

 

حکم پاسور و شطرنج و تخته نرد چیست ؟
حکم پاسور و شطرنج و تخته نرد چیست ؟

بازی شطرنج، پاسور و تخته نرد در روایات

رسول اکرم (ص) فرمودند: شما را از بازی با نرد و شطرنج و ورق و نواختن در طبل و عود و تنبور و استفاده بردن از تار و سه تار همچنین خرید و فروش آنها نهی می کنم.

امام جعفر صادق (ع) درباره بازی شطرنج فرمودند: اما شطرنج، پس نگاه داشتن آن کفر است و بازى کردن با آن شرک و یاد دادنش به کسى گناه کبیره هلاک کننده است و سلام کردن بر کسی که بازى کند گناه است و کسی که دست در میان آن گرداند چنان است که دست در میان گوشت خوک گرداند و کسى که نظر به سوى آن کند چنان است که به فرج مادر خود نظر کند.

 

منبع:ستاره

گردآوری :نماگرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا