تعبیر خواب

تعبیر خواب پیش نماز بودن + تعبیر خواب امامت کردن از نظر معبران

3/5 - (2 امتیاز)
[ type=”blue”]تعبیر خواب پیش نماز بودن در خواب چیست؟ پیش نماز بودن در خواب، به شخصی که به او مسؤولیتی داده شده باشد، دلالت دارد و نیز، ممکن است دلیلی برای به دست آوردن مقام، درجهای بالا، امر به معروف و نهی از منکر باشد.برای مطالعه تعبیر خواب پیش نماز بودن ، امامت کردن با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب پیش نماز بودن + تعبیر خواب امامت کردن از نظر معبران
تعبیر خواب پیش نماز بودن + تعبیر خواب امامت کردن از نظر معبران

 

تعبیر خواب امام جماعت

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

 • اگر کسی دید که بعد از انجام وضوی کامل رو به قبله ایستاده و امام جماعت گروهی گشته است، اگر شایستگی آن را داشته باشد که برای مردم سودمند باشد، بزرگ و سرور آنان می شود و اگر امام جماعت بود، اما رو به قبله نایستاد، به دوستانش خیانت میکند و بدعتی را پایهگذاری میکند یا ممکن است عملی ناشایسته و حرام را انجام دهد.
 • اگر کسی دید که امام جماعت عدهای از زنان شده است، مسؤولیت عدهای ناتوان به او سپرده میشود و اگر دید امام جماعت زنان و مردان با هم میباشد، اگر شایستگی داشته باشد، قاضی میشود و در غیر اینصورت فقط به میانجیگری میان مردم میپردازد.

 

حکایت

روزی یکی از جوانان به نزد حضرت یوسف (ع) میرسد و میگوید خواب دیدم که در محلی عده ای از افراد گرد هم جمع شده اند و نزدیک به اذان ظهر بود گویا که منتظر کسی بودند وقتی نزدیک تر رفتم همگی جلوی من قیام کردند و سپس من روی منبر رفتم کمی سخنرانی کردم و سپس به عنوان پیش نماز در صف جلو مشغول خواندن نماز شدم و بقیه افراد نیز پشت شر من حاضر شدند این خواب چه تعبیری دارد حضرت پاسخ دادند خرسند باش که تو بزودی به یک مقام و پست ارزشمند منسوب میشوی که به سبب ان جمعی تو را حمایت خواهند کرد.

 

تعبیر خواب پیش‌نماز بودن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای پیش‌نمازی کردن عبارتند از:

1- فرمانروائی

2- پادشاهی کردن با عدل و انصاف

3- علم

4- قصد انجام کار خیر

5- سود و منفعت

6- ایمنی از دشمن

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب خودت پیش‌نمازی را ببینی، یـعـنـی به اندازه شرافت و بزرگی آن پیش‌نماز شرافت و بزرگی بدست می‌آوری .

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر پیش‌نماز در خواب خودش هر خوبی و برتری در خودش ببیند، یـعـنـی بزرگی و حاکمیت او بیشتر می‌شود و هر نقصی که در خود ببیند، یـعـنـی مال و نعمت او دچار نقص و کاهش و ضرر و زیان می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی همراه با پیش‌نماز در حال جنگ با دشمنان می‌باشی [و نه در برابر هم و ضد یکدیگر!]، یـعـنـی در حاکمیت و دارایی و یا مسجد یا روستا و یا شهر با او شریک می‌شوی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی پیش‌نماز زن‌ها می‌باشی، یـعـنـی رئیس عده‌ای ضعیف و ناتوان می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پیش‌نماز عده‌ای شده‌ای، یـعـنـی سروری می‌کنی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی از آسمان پیش‌نمازی آمد و برای عده‌ای پیش‌نمازی کرد، یـعـنـی مردم آنجا مورد رحمت قرار می‌گیرند.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پیغمبر (ص) تو را پیش‌نماز قرار داده است، یـعـنـی پادشاه می‌شوی .

اگر ببینی که نشسته پیش‌نمازی می‌کنی، یـعـنـی بیمار خواهی شد، ‌‌‌‌‌ولی اگر ببینی بر پهلو نشسته‌ای و چیزی از نماز را خوانده‌ای، یـعـنـی از دنیا می‌روی و آن جماعت بر تو نماز می‌خوانند.

تعبیرگری نیز می‌گوید:

اگر کسی که پیش‌نماز نیست در خواب ببیند برای عده‌ای پیش‌نماز شده است، یـعـنـی بزرگتر و رئیس و سرور آن‌ها می‌شود و از او اطاعت می‌کنند (همانطور که نمازگزار تابع پیش‌نماز است).

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در مدرسه یا مسجد پیش‌نماز شده‌ای، یـعـنـی حاکم آن منطقه از تو اطاعت می‌کند.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی عدۀ زیادی آمادۀ نماز بودند و به تو گفتند که پیش‌نمازشان بشوی و «پادشاه» هم به تو گفت که پیش‌نماز شوی، تو هم قبول کرده و پیش‌نماز شدی، یـعـنـی در آن مکان رئیس و فرمانروا می‌شوی و به اندازه‌ای که درست رو به قبله ایستاده‌ای و ارکان نماز را درست انجام داده‌ای با مردم آنجا با عدل و راستی رفتار می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی نماز را ناقص خوانده‌ای، یـعـنـی به اندازه نقص در نماز به آن‌ها ظلم و ستم می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر دیدی خودت پیش نماز هستی و دیگران پشت سر تو حاضر شده اند تا نماز بخوانند بزودی با جمعی ملاقات خواهی کرد که برای ایشان سخترانی میکتی و ان ها را در انجام اموری مشخص و نامعلوم راهنمایی میکنی و اگر کسانی که پشت تو نماز میگذارند زنده نباشند و مرده اند دلالت بر این دارند که به تشییع جنازه اشنایی خواهی رفت که یکی از بستگان دور دو میباشد

شیخ طوسی می گوید:

در واقع نماز برگزار کردن در خواب های ما وقتی خیر و نیکواست که پشت سر نماز گذار یا پیش نماز بایستیم و اگر خودمان پیش نمزا باشیم بیشتر نوعی هشدار و احتیاط است

 

داستانی درباره پشت سر مرده نماز خواندن

شخصی پس از اینکه خواب دیده بود پشت سر مرده ای در حال خواندن نماز است با احساس نگرانی و ظاهری اشفته به نزد امام صادق (ع) رسید و بسیار مشتاق بودند تا معنی خواب خود را بدانند و خواب خود را به این شرح بازگو کردند : دیدم که پشت سر یکی از دوستان قدیمی که فوت کرده است مشغول خواندن نماز هستم و در این اتفاق قبل از اذان صبح بود حضرت او را پاسخ دادند مژده باد تو را که معنای خوابت نیکو است و دلالت بر این دارد که کسی یا کسانی بواسطه ی اعمال خیر تو در حق ایشان دعاگوی تو هستند و تو موفق شده ای تا یک یا چند مشکل اعم از مالی یا روحی را برای کشانی که در اطرافت هستند برطف نمایی,از این توضیح امام صادق (ع) میتوان نتیجه گرفت دعاگویی مرده ها ,خوب پیش رفتن کارها,رفع گرفتاری ها

 

تعبیر خواب پیش نماز بودن + تعبیر خواب امامت کردن از نظر معبران
تعبیر خواب پیش نماز بودن + تعبیر خواب امامت کردن از نظر معبران

 

تعبیر خواب امامت کردن

معبران می گویند:

 • اگر بیند در پیش قومی امامی کرد و امام نبود، دلیل که در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند، چنانکه ماموم تابع امام باشد.
 • اگر بیند جماعتی انبوه و در نماز بودند و وی را گفتند که ما را امامی کن و پادشاه فرمود به او که امامی کن و او پیشرفت و امامت کرد، دلیل که در آن دیار میر و فرمانروا شود و با ایشان عدل و راستی نماید، به قدر راستی قبله و تمام کردن نماز به رکوع و سجود.
 • اگر بیند از نماز چیزی نقصان کرد، دلیل که بر ایشان جور و ظلم نمایدبه قدر آن چه در نماز نقصان کرده بود.
[ type=”red”]مطالب مرتبط: تعبیر خواب نماز ، تعبیر خواب اذان ، تعبیر خواب جانماز

تعبیر خواب جهاد با امام

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند با امام در جهاد بود. دلیل که با دولت و ولایت با وی شریک بود یا در مسجد یا در دهی یا در شهری.

اسماعیل بن اشعث گوید:

هر چیز که در امام در زیادت بیند در ولایت و بزرگی او زیاده شود و هر چه در او نقصان بیند درمال و نعمت او نقصان شود.

 

تعبیر خواب نماز خواندن بر مرده به عنوان امام

امام صادق می گوید:

اگر بیند بر مرده نماز کرد از پادشاهی به او فرمانروایی رسد.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. خاب دیدم جمعیت خییلی زیادی از خانم ها و اقایون ب صف ایستادیم و میخاهیم نماز صبح بخانیم و پیش نماز ما وسط نماز سخنرانی میکرد و مثلا وسط سوره حمد حرف میزد و خییییلی تند و سریع نماز میخاند ب طوری و مهلت نمیداد سجده را درست ادا کنیم ولی ب فارسی وسط نماز صحبت میکرد و جمعی از اقایون همردیف و پایینتراز ما ب صف بودند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا