تعبیر خواب

تعبیر خواب کمربند – بستن و باز کردن کمر بند در خواب چه معنایی دارد؟

4.3/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب کمر بند چیست؟ کمربند در خواب میزان برخورداری شما را از مجموع امکاناتی که در بیداری دارید نشان می دهد. تعبیر کمر بند تا حدی به کلاه نزدیک است ولی واقعیت و عمق آن از جهاتی بیشتر است. کلاه ارزش و بهائی است که دیگران به شما می دهند ولی کمر بند لذت و بهره ای است که خودتان از موقعیت و امکانات خویش می برید و هیچ ربطی با دید و نظر و رای مردم ندارد. در ادامه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب کمربند - بستن و باز کردن کمر بند در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب کمربند – بستن و باز کردن کمر بند در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب کمربند

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کمربند در خواب بر شش وجه است.

اول: منفعت

دوم: فرزند

سوم: بزرگی

چهارم: عمردراز

پنجم: مراد

ششم: پاکی واخلاص در دین

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن کمربند در خواب، ممکن است بر اصرار فراوان برای طلب علم و دانش دلالت داشته باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی کمربندی بسته‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال و حشمت به دست می‌آوری و عمر تو طولانی می‌شود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی در خواب از کسی کمربندی بگیرد ، نشانه آن است که در زندگی امتیازاتی به دست می آورد .

ابن سیرین نیز می‌گوید:

دیدن کمربند به این معنی است که به اندازه ارزش آن مال و اموال به دست می‌آوری و همچنین پشت و پناه تو فرزندانت می‌باشند.

مطیعی تهرانی می‌گوید:

برخی از معبران کمربند را فرزند تعبیر کرده‌اند و این بستگی دارد به موقعیت بیننده خواب. کسانی که امکان آوردن فرزند برای ایشان هست کمر بند می‌تواند فرزند باشد و آن هم فرزند ذکور که باعث سربلندی و نیک نامی پدر خویش می‌شود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • کمربند: رضایت
 • کمربند تزیین شده: آسایش
 • یافتن آن: اعتماد
 • گم کردن آن: راه دیگری در زندگی انتخاب کنید
 • کمربند طلا: ازدواج در راه است.

 

تعبیر خواب کمربند به گفته منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده‌اید اما کمر بند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می‌دهد.
 • اگر در خواب کمر بند خود را به کسی بدهید قدرت و توانائی را از خود دور می‌کنید و آن را در اختیار شخصی دیگر قرار می‌دهید
 • اگر کسی کمربند از شما بگیرد و به کمر خود ببندد جای شما را می‌گیرد. همین طور است اگر بیننده خواب کمربند کسی را بگیرد و به کمر خودش ببندد چون نشان آن است که از او سلب قدرت می‌کند و خودش جای او را تصاحب می‌نماید.

 

تعبیر خواب بستن کمربند

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب دیدید کمر بندی را محکم بسته‌اید که قلابی بزرگ دارد و از نظر خودتان هیچ نقصی در آن وجود ندارد نشان آن است که در زندگی کامیاب می‌شوید و از همه امکاناتی که فراهم آورده‌اید به خوبی بهره می‌گیرید و سود می‌برید.
 • اگر دیدید کمر بندی سست و کم ارزش به قلابی لق و شل بسته‌اید موقعیت متزلزلی خواهید داشت و کامروایی از دسترس شما دور است.

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید کمربند خود را محکم بسته اید و شما را آزار می دهد ، علامت آن است که افراد مکار بر شما مسلط خواهند شد.
 • اگر خواب ببینید دیگری کمریندی از مخمل یا کمر بندی جواهرنشان به کمر بسته است ، علامت آن است که بیشتر به دنبال کسب ثروت خواهید بود تا شهرت.

در سر زمین رویاها آمده:

 • دورکمر خود کمربند می بندید : پولی که انتظارش را نداشتید بدست خواهید آورد .
 • شما کمربند به کمرمی بندید : شادی در آینده
 • اشخاص دیگر کمربند می بندند : به دادگاه خواهید رفت .

 

تعبیر خواب کمر بند نو

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید کمربندی نو به کمر بسته اید ، نشانه آن است که به زودی با غریبه ای آشنا خواهید شد و با او در کاری شریک می شوید و از این شراکت زیان خواهید دید.

 

تعبیر خواب کمربند به رنگ های مختلف

آبی

کمربند آبی : خوشبختی

سبز

کمربند سبز : امیدواری

قهوه ای

کمربند قهوه ای : بیماری

سیاه

کمربند سیاه : مرگ

نقره ای

کمربند نقره ای : پول

طلائی

کمربند طلائی : منفعت بزرگ

زرد

کمربند زرد : خیانت

 

تعبیر خواب کمربند قیمتی

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کمربند جواهرنشان بسته‌ای، یعنی به اندازه ارزش آن مال و اموال به دست می‌آوری.

‌‌‌‌‌بعضی از تعبیرگران گفته‌اند:

دیدن کمر بند قیمتی در خواب یعنی صاحب فرزندی می‌شوی که در بین گروه‌ها و جمعیت‌های مختلف شکوه و عظمت به دست می‌آورد.

 

تعبیر خواب کمربند - بستن و باز کردن کمر بند در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب کمربند – بستن و باز کردن کمر بند در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب کمربند پاره

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کمربندی را که بسته‌ای پاره شده یا آن را از دست داده‌ای، نشانه این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی.

 

تعبیر خواب کمربند مسیحیان (زنار)

معبران می گویند:

اگر مسلمانی به خواب ببیند که زنار به کمر بسته باشد، دلیل بر گرفتن حق خود از ضایع کننده آن است و باز کردن زنار و به دور انداختن آن از کمر، برای فرد مسلمان نشانه آن است که از افعال بد توبه می کند و به سوی خدا باز می گردد.

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر کسی ببیند که زنار درمیان داشت، اگر مستور و با امانت بود، دلیل که انصاف از خصم بیابد. اگر خداوند خواب مستور نباشد، به زودی توبه باید کرد، که این علامت بد باشد.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی ببیند زنار در دست داشت، دلیل که در دین و اعتقاد ضعیف است. اگر زنار درمیان بسته بود و بیننده مستور بود، بیم آن است که کافر شود. اگر ببیند زنار را از میان ببرید و بینداخت، دلیل که ازکار بد توبه کند و به خدای تعالی بازگردد و بر گناه پشیمانی خورد و راه صلاح اختیار کند.

 

تعبیر خواب شلواربند (چیزی که با آن شلوار را بر پا محکم می‌کنند)

تعبیرگری می‌گوید:
تعبیر شلواربند، عورت مرد می‌باشد.
اگر ببینی شلواربند خوبی داری، یـعـنـی «آلت مردی» تو قوی و محکم می‌شود، ولی اگر شلواربند کهنه باشد تعبیرش بر عکس حالت قبلی است.

 

تعبیر خواب سگک کمربند

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک زن که سگک کمربنداش باز است :دردسر و مشکل در آینده
 • یک مرد خواب ببیند که سگک کمربند زنی را باز میکند :یک ازدواج بزودی شکل می گیرد .
 • سگک کمربند شما فورم عجیبی دارد : یک تغییر خوشایند
 • یک سگک می خرید : مراقب رقیب باشید .
 • یک سگک شکسته : یک رقیب درصدد شکست شماست.

 

تعبیر خواب زنار

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند که زنار درمیان داشت، اگر مستور و با امانت بود، دلیل که انصاف از خصم بیابد. اگر خداوند خواب مستور نباشد، به زودی توبه باید کرد، که این علامت بد باشد.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی بیند زنار در دست داشت، دلیل که در دین و اعتقاد ضعیف بود. اگر زنار درمیان بسته بود و بیننده مستور بود، بیم آن است که کافر شود. اگر بیند زنار را از میان ببرید و بینداخت، دلیل که ازکار بد توبه کند و به خدای تعالی بازگردد و بر گناه پشیمانی خورد و راه صلاح اختیار کند.

 

برای مطالعه تعابیر زیر به لینک های داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب پیراهن ، تعبیر خواب جوراب ، تعبیر خواب لباس

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا