تعبیر خواب

تعبیر خواب استخوان – دیدن استخوان در خواب چه تعبیر دارد؟

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

تعبیر خواب استخوان – معنی دیدن استخوان در خواب

تعبیر خواب استخوان - دیدن استخوان در خواب چه تعبیر دارد؟
تعبیر خواب استخوان – دیدن استخوان در خواب چه تعبیر دارد؟

می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان. معبران در مورد تعبیر خواب استخوان عقاید متفاوت دارند ولی غالبا آن را (مال) تعبیر کرده اند. یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است. همچنین به گفته معبرین غربی دیدن استخوان نمایانگر قدرت و توانایی بیننده خواب است در حالی که شکستن آن نشان دهنده از دست دادن قدرت و توانایی است.

 

تعبیر خواب استخوان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود.

اول: امل و آرزو،

دوم: خویشاوندان،

سوم: فرزند،

چهارم: قیم خانه و سرپرست،

پنجم: مال و ثروت،

ششم: برادران،

هفتم: دوست وشریک بود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

استخوان در خواب، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند.

اگر بیند که بی گوشت بود، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد.

اگر بیند که او به کسی استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

استخوان در خواب، نشانه ی امری بزرگ و سترگ است و نشانه آنچه، انسان با کمک آن میتواند به خانه و خانوادهاش یاری نماید یا با کمک آن به ملک و دارائیش بیفزاید.

اگر بیماری در خواب ببیند که استخوانش شکسته است، از دنیا میرود و دیدن چنین خوابی برای شخص سالم، به بیمار شدن او تعبیر میشود.

لیلا برایت می گوید:

دیدن استخوان در خوابتان بیانگر کشف راز های شخصی ، خانوادگی یا فرهنگی است. نمادی از نقاط قوت شماست که هنوز شناسایی نشده است.

خواب دیدن استخوان شکسته بیانگر کشف یا درک این است که نقطه ضعفی در برنامه هایتان یا خط فکری تان وجود دارد. خواب شما ممکن است ، توجه فوری شما را به سمت موقعیتی خاص یا رابطه ای خاص جلب کند

دیدن یک سگ که استخوان می خورد ، بیانگر تمایلات و غرایز اولیه است.

مولف می گوید:

اگر از کسی یک کیسه استخوان دریافت کنید دلیل بر آن است که آن شخص سعی دلرد شما را به مواد مخدرویا چیزی آلوده کند که برای سلامتی شما خطر ناک است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان.

معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی غالبا آن را (مال) تعبیر کرده اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است. به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان های محکم تر مجسم می شود.

(نفایس الفنون) استخوان را (مال حرام) دانسته و ابن سیرین فقط مال شناخته لیکن مجموعا معاش آدمی در خواب به صورت استخوان ظاهر می شود. یافتن استخوان به دست آوردن مال است. بخصوص اگر گوشی به آن چسبیده باشد.

داشتن استخوان در جیب، تامین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می شود. بزرگ باشد تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر.

دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما.

چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می آید که منع خیر می کنید. نه سودی به شما می رسد و نه راضی می شوید که دیگران از آن بهره مند شوند.

اگر در خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می گوید از طریق غیر مجاز نفعی می برید که بعد ها و جدانتان احساس ناراحتی می کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می کنید. حالا اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می آید.

اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر می شود ولی اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالا گچ گرفته اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده اید برای شما حادثه ای پیش می آید که صرفا مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاری به خرج دهید میتوانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید. بستن استخوان دیگران نیکو کاری است که از جانب شما انجام می گیرد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن استخوان در خواب، نشانه‏ى انجام دادن کارهاى زیاد است.

 

تعبیر خواب استخوان - دیدن استخوان در خواب چه تعبیر دارد؟
تعبیر خواب استخوان – دیدن استخوان در خواب چه تعبیر دارد؟

تعبیرخواب استخوان مرده

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب استخوان یک مرده را ببینید، بیانگر نیاز شدید شما به چیزی است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

استخوان‌های بیرون کشیده شده از گوشت: بدبختی

اسکلت یک مرده: از روی یک وصیت نامه به شما پول می‌رسد.

اسکلت یک زن: مرگ یک بچه

استخوان‌های حیوانات وحشی: اقدامات شما بیهوده خواهند بود.

استخوان‌های یک مرده: نگرانی و غم

استخوان ماهی: بیماری نزدیک است

استخوان نهنگ: شما گرایش به خود پسندی دارید.

حیوانات درحال جویدن استخوان: تباهی کامل

 

تعبیر خواب استخوان بدن

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید استخوان‌هایتان از زیر پوست بدنتان بیرون زده است، نشانه آن است که کسی قصد دارد شما را به خیانت وادار کند.

دیدن تپه ای از استخوان در خواب، نشانه آثار قحطی و آلودگی است.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که جلوی سگی استخوان می‌اندازید، نشانه‌ی آن است که دیگران محبت‌های شما را نادیده می‌گیرند.

 

تعبیر خواب استخوان - دیدن استخوان در خواب چه تعبیر دارد؟
تعبیر خواب استخوان – دیدن استخوان در خواب چه تعبیر دارد؟

تعبیر دیدن شکستن استخوان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی استخوان پهلوی تو شکسته است، یـعـنـی پدر و مادر یا زنت باعث غم و ناراحتی تو می‌شوند.

اگر ببینی استخوان شکسته شده کسی را می‌بندی، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری و حرفه‌ها و صنعت‌های زیادی را کسب می‌کنی و اعمال خوب و نیک انجام خواهی

داد، ‌‌‌‌‌

اگر بیند کمه استخوان کسی را که شکسته بود می بست، دلیل کند که بزرگی و صنعتهای گوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضی از معبران گفته اند: کار بینوائی از او به نوا گردد.

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند:

اگر ببینی استخوان شکسته شده ی کسی را می بندی ، یـعـنـی شخص درمانده و بینوائی را کمک می‌کنی و به سر و سامان می‌رسانی .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی جنس میخ از استخوان می‌باشد، تعبیرش قوت و نیرو است.

 

تعبیر خواب استخوان با گوشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می گوید بوسیله کسی پولی به دست می آورید که تقریبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می افتد.

اگر شما به کسی استخوان می دهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می شود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد.

 

تعبیر خواب استخوان ماهی

لیلا برایت می گوید:

قورت دادن استخوان ماهى در خواب، دلالت بر تنفر دارد

 

تعبیر خوابهای پیشنهادی

تعبیر خواب مکه ، تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی ، تعبیر خواب ارواح 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا