تعبیر خواب اسهال – معنی دیدن اسهال در خواب چیست؟

تعبیر خواب اسهال - اسهال بودن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب اسهال – اسهال بودن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر دیدن اسهال در خواب چیست؟ تعبیر اسهال در خواب با دیدن مدفوع در خواب متفاوت است و بهتر است بعد از اطمینان از خواب خود به دنبال تعبیر خواب درست باشید. تعبیر دیدن اسهال در خواب نشانگر خلاقیت فرد و قادر بودن به رهایی از آنچه نیاز نیست را بیان می‌کند. بنابراین می‌تواند با پول و سخاوت مربوط باشد. با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب اسهال 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن اسهال به خواب، چون به جایگاه خود بود، بر چهار وجه بود.

۱- مال حرام

۲- گشایش

۳- نفقه کردن مال بر عیال

۴- زوال غم

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آبجو و خوردن آبجو در خواب

 

تعبیر خواب اسهال داشتن در خواب

هانس کورت می گوید:

اگر در خواب ببینید که اسهال گرفته‏اید، نشانه‏ى غم و اندوه است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که فردى دچار اسهال شده، به معناى آن است که در اثر بى‏دقتى دیگران از انجام کار خود ناامید شده که این امر موجب نگرانى شما مى‏شود.

در سر زمین رویاها آمده:

شما اسهال دارید : یک هدیه پر ارزش دریافت میکنید .

 

تعبیر خواب اسهال دیگران

در سر زمین رویاها آمده:

بچه ها اسهال دارند : به یک مهمانی بزرگ دعوت خواهید شد .

تمام فامیل همگی اسهال دارند : مشکلات بی خطر

 

تعبیر خواب داروی ضد اسهال

در سر زمین رویاها آمده:

داروی ضد اسهال می خورید : عاقبت بخیر خواهید شد .

 

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب آبگوشت و پختن آبگوشت در خواب 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب اسهال – اسهال بودن در خواب چه مفهومی دارد؟
لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر