تعبیر خواب

تعبیر خواب خر – معنی دیدن خر در خواب چیست؟

4/5 - (6 امتیاز)

تعبیر خواب خر – دیدن خر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خر - معنی دیدن خر در خواب چیست؟
تعبیر خواب خر – معنی دیدن خر در خواب چیست؟

تعبیر خواب خر چیست؟ خر از حیواناتی است که در جوامع گذشته بسیار پر کاربرده بوده و بنابراین دیدن رویاهایی از این دست نیز به فراوانی مشاهده می‌گردیدند. دیدن خر یا الاغ در خواب نشان دهنده بخت و اقبال، مال ، شادی، عزت و بزرگواری می باشد. البته به گفته آنلی بیتون می گوید: دیدن خر می تواند نشانه ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می توانید به تحقیقات مورد علاقه خود بپردازند. در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

 

 تعبیر خواب الاغ (خر)

آنلی بیتون می گوید:

دیدن الاغ در خواب ، نشانه آزردگی خاطر است واخباری که دیر از موعد به شما می رسد .

لیلا برایت می گوید:

دیدن الاغ در خواب، نشانه‏ى دعوا گرفتن است.

اگر در خواب ببینید که الاغى را مى‏زنید، بدین معنا است که نسبت به خانواده‏تان بى‏تفاوت شده‏اید.

اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشید، بدین معنا است به فردى که به شما بدى کرده، خوبى مى‏کنید.

اگر الاغ را در حال دویدن ببینید، بدین معنا است که مشکلاتى برایتان به وجود مى‏آید.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک الاغ : ازمشاجره هیچ سودی عایدتان نخواهد شد.

شما یک الاغ دارید : مشاجره با دوست صمیمیتان .

یک الاغ از شما نافرمانی می کند : شانس در عشق

یک الاغ در حال دویدن : خبرهای بد و ناخوشایند

یک الاغ که به آهستگی راه می رود : امنیت

یک الاغ را بار می کنید : کارهای سودمند در آینده نزدیک

یک الاغ با بار روی پشتش : پول

یک الاغ را ازطویله بیرون می آورید : 1- کارهای شما رو به تیرگی میروند 2- یک ماجرای عشقی به پایان میرسد .

یک الاغ را می زنید : خبرهای بد و نا خوشایند

یک الاغ به شما جفتک می اندازد : عشق ناکام

کفشهایتان را روی الاغ می گذاردید : کار بسیار سختی در انتظار شماست .

یک الاغ مرده را می بینید : عمرشما طولانی می شود

یک الاغ را می کشید : تمام دارائی تان را از دست خواهید داد .

گوشهای یک الاغ : بزودی با یک رسوائی بزرگ مواجه می شوید .

صدای عرعر الاغ را می شنوید : 1- فلاکت و شرمساری 2- مرگ یک دوست

صدای عرعر چندین الاغ : دوستانتان به دیدن شما می آیند .

یک الاغ وحشی : کارهایتان را بخوبی اداره نمیکنید

تعداد زیادی الاغ : عشق شما را ترک می کند .

الاغهایی که مال دیگران هستند : دوستان بسیار صادقی خواهید داشت .

 

تعبیر خواب خر - معنی دیدن خر در خواب چیست؟
تعبیر خواب خر – معنی دیدن خر در خواب چیست؟

تعبیر خواب خر

دیدن خر بنده خر کچى یا کسی که خر کرایه می دهد در خواب ، ولایت و سربرستى و تدبیر است وکسى است که کارهاو امور را اداره مى کند و معاش را سروسامان مى دهد.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

خر دیدن در خواب بخت و بزرگواری مرد است و نیکی وبدی خر به بخت بیننده خواب بازگردد.

اگر بیند خری ملک او شد، یا در جایگاه او آمد و او را بگرفت و ببست، دلیل که درخیرات بر وی گشاده شود و از غم و اندیشه رستگار شود.

اگر خرانِ بسیار بیند، دلیل که خیر و نعمت و مال وی زیاده شود و بهترین خر که درخواب بیند، دلیل است که فرمانبر و مطیع باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، یـعـنـی درِ خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مندخواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر کسی که خر کرایه می‌دهد، حکومت کردن و مدیریت نمودن است، و همچنین کسی است که کارها را برقرار می‌کند و نظم و سر و سامان می‌دهد، و همچنین کسی است که از معاش و تامین مایحتاج زندگانی نگهداری و حمایت می‌کند.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند خر وی ماده و آبستن است، دلیل است بر امیدواری و زیادت خیر و خرمی.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید خر وی باکره شد، دلیل که مال و معاش او از دزدی بود.

اگر بیند خر او دزد است، دلیل که زن او به فساد شهرت نماید و او به فراق گنجاید.

اگر بیند خر او توانا و قوی است و بار نیکو می برد، دلیل که کسب و کار دنیا بر وی آسان گردد.

اگر به خلاف این بیند، کسب دنیا بر وی دشوار شود.

اگر دید با خر آمیزش می کرد، دلیل که مال خود بیابد.

تاویل ماده خر، زنی بود یاکنیزک بانک خر به خواب نیکو نباشد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که خر برقرار بیفتاد، دلیل که بمیرد.

اگر خری بیند و نداند که خر کیست، دلیل که نداند که مال او از کجاست.

اگر خر او نیکوتر از آن بود، دلیل که حالش نیکوتر شود و مالش زیاد شود.

 

تعبیر خواب خر - معنی دیدن خر در خواب چیست؟
تعبیر خواب خر – معنی دیدن خر در خواب چیست؟

تعبیر دیدن خر (الاغ) در خواب چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده خواب وارد می شود و اگر چه نعمت و فراخی و روزی می آورد ولی مزاحمت ایجاد می کند و خریت و نادانی او بیننده خواب را می آزارد.

خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما می گوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمی کند و نشان نمی دهد تا به موقع و این مسلما خوب است و نمی تواند بد باشد.

چنان چه در خواب ببینید که در طویله ای هستید که چندین خر آن جا است در آینده ای نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی به شما می شود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب می کنید.

اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت های خوب زندگی است.

لوک اویتنهاو می گوید :

خر که میدود : خبر

غذادادن به خر: شما درحال کمک کردن به فردی نالایق هستید

کتک زدنش : زیاد سختگیری نکنید

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر در خواب خری به شما لگد بزند ، نشانه آن است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید
 • اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته اید ، علامت آن است که زنانی را که از چاپلوسی لذت می برند به راه درستی هدایت می کنید .
 • اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید ، علامت آن است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می شوید ، اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، نشانه اختلافات و جدایی است .
 • دیدن خر مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی ، از چنین هوسهایی اشباع خواهید شد .
 • اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید ، نشانه آن است که ارث کلانی به شما می رسد .
 • اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می دهند یا خری می خرید ، علامت آن است که به مقامی رفیع دست می یابید ، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد .

 

تعبیر خواب خر - معنی دیدن خر در خواب چیست؟
تعبیر خواب خر – معنی دیدن خر در خواب چیست؟

تعبیر خواب خرید و فروش خر

در سر زمین رویاها آمده:

یک خر میخرید : شادی در کانون خانواده

یک خر می فروشید : شکست و ضرر بزرگ در آینده نزدیک

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن خر بخت او را یاری می کند

دیدن خریدن خر ، بنده یا ملازم پیدا کند

دیدن فروختن خر ، زیان باشد

لوک اویتنهاو می گوید :

خریدن یک خر : مراقب خرج کردنتان باشید

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای، یـعـنـی به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.

 

 تعبیر خواب دیدن خر سفید

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خر سفید در خواب نشانه ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می توانید به تحقیقات مورد علاقه خود بپردازند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که به جمعی وارد می شود که سالها آرزوی آشنایی با آنها را داشت.

 

تعبیر خواب خر - معنی دیدن خر در خواب چیست؟
تعبیر خواب خر – معنی دیدن خر در خواب چیست؟

تعبیر خواب خر سواری

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن خر درخواب بر ده وجه است.

اول: بخت.

دوم: دولت.

سوم: فرمانروائی.

چهارم: مال.

پنجم: زن.

ششم: شادی.

هفتم: عزت.

هشتم: اقبال.

نهم: بزرگورای.

دهم: مرتبت.

لوک اویتنهاو می گوید :

سوارشدن بر روی یک خر : شرمساری

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر سوار شدن روی خر با توجه به رنگ آن به این صورت می‌باشد:

خر سیاه: یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری.

خر سفید: یـعـنـی به عزت و جاه دنیا می‌رسی.

خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و آخرت می‌رسی.

خر سرخ: یـعـنـی به خوشی و آسایش دنیا می‌رسی.

خر زرد: یـعـنـی بیمار می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، یـعـنـی زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، یـعـنـی حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سوار خر می‌باشی ولی خر به طور درجا روی زمین افتاد، یـعـنـی از دنیا می‌روی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی سوار خر شدی ولی خر زیر تو مرد، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت

در سر زمین رویاها آمده:

برروی یک الاغ (خر) سوارهستید : نکبت

روی یک الاغ (خر) نشسته اید : کارهایتان بیشترخواهدشد و ثروت به شما رو می آورد .

بچه ها روی الاغ (خر)  سوار هستند : خوشبختی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یـعـنـی معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از خر افتاده‌ای، یـعـنـی فقیر می‌شوی.

اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی‌باشد افتاده‌ای، یـعـنـی کسی به تو ضرر و زیان می‌رساند.

آنلی بیتون می گوید:

 • خر سواری در خواب ، نشانه بکار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است . و اینکه زنان شرور موجب دردسر می شوند .
 • اگر خواب ببینید سوار بر خر شده اید ، علامت آن است که از سرزمینهای بیگانه دیدار خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت .
 • -اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید ، علامت آن است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی به شما خواهد رسید .
 • اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می کنند ، علامت آن است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می دارند و موجب می شوند که نسبت به حقوق انسانها عادلانه فکر کنید .
 • اگر خواب ببینید کودکان خرسواری می کنند ، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است .

 

تعبیر خواب خر - معنی دیدن خر در خواب چیست؟
تعبیر خواب خر – معنی دیدن خر در خواب چیست؟

تعبیر خواب خوردن گوشت خر

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گوشت خر می‌خوری، تعبیرش این است که از راه تجارت مال و نعمت به دست می‌آوری.

اگر ببینی خر خودت را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

 

تعبیر خواب اعضای بدن خر

● چشم:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، یـعـنـی در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی. اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، یـعـنـی مال و اموال خود را از دست می‌دهی

● سم خر:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر سُم خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

● نعل خر:

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی نعل خر داری، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.

● دم خر:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی دم خر در دست داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری.

● دست و پا:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی دست و پای خر تو دراز شده است، یـعـنـی خرید و فروش زیادی را انجام می‌دهی.

 

تعبیر خواب داشتن رفتار و اندام مثل خر

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مانند خر می‌روی، یـعـنـی دچار تنگدستی می‌شوی، ولی عمر طولانی خواهی داشت.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پای تو مثل پای خر می‌باشد، یـعـنـی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

اگر ببینی مثل خر سم داری، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری،

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیرش این است که عمر خود را به شادی و خوشی می‌گذرانی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی سم‌های تو افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مثل خر دم داری، یـعـنـی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود .

 

 

تعبیر خواب خر - معنی دیدن خر در خواب چیست؟
تعبیر خواب خر – معنی دیدن خر در خواب چیست؟

تعبیر خواب همراهی خر با حیوانی دیگر

● قاطر:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خر تو با قاطری همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از سفر به دست می‌آید.

● اسب:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خر تو با اسب همراه شده است، یـعـنـی معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق «پادشاه» می‌رسد، ولی با ظلم و ستم.

● گوسفند:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خر تو با گوسفندی همراه شده است، یـعـنـی مال و اموال تو از جائی حلال می‌باشد .

● کُرّه:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خر تو با کُرّه‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش تو از دزدی خواهد بود.

● پرنده:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خر تو با پرنده‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق کسی به دست می‌آید که تعبیر آن پرنده به آن شخص مربوط می‌باشد

 

تعبیر خواب عوض کردن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی خر خودت را با خر دیگری عوض کرده‌ای حال و روز تو دگرگون می‌کند، ‌‌‌‌‌

جابرمغربی می‌گوید:

اگر ببینی خر خود را با خر دیگر عوض کرده‌ای، اگر خر جدید بدتر باشد حال و روز تو بد می‌شود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر بهتر باشد حال و روز تو بهتر می‌شود و مال و اموالت افزایش می‌یابد.

اگر ببینی خر خود را با قاطر یا اسب عوض کرده‌ای از پادشاه به تو مال و منفعت می‌رسد.

 

تعبیر خواب خر - معنی دیدن خر در خواب چیست؟
تعبیر خواب خر – معنی دیدن خر در خواب چیست؟

تعبیر خواب حمل کردن بار

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خر تو قوی و پرزور است و به خوبی بار می‌برد، یـعـنـی کسب و کار دنیا برایت سهل و آسان خواهد بود، ولی اگر ضعیف و کم زور است و به خوبی بار نمی‌برد، یـعـنـی کسب و کار دنیا برایت به سختی انجام می‌گیرد

اگر ببینی بار سنگینی روی خر گذاشته‌ای و خودت هم روی بارها نشسته‌ای، یـعـنـی به حدی ثروتمند می‌شوی که حساب اموال خودت را از دست می‌دهی.

 

تعبیر خواب عرعر کردن (صدای خر)

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … اِنَّ اَنکَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ _… که نامطبوع‌ترین آوازها آواز خران است (لقمان-19).

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، یـعـنـی زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می کند ، علامت آن است که فردی هرزه و لاابالی می خواهد در حضور دیگران به شما اهانت کند .

اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید ، نشانه آن است که ثروتی به شما می رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می پیوندد .

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن خری که عرعرمیکند : تلاش بیهوده

 

خر (الاغ) حیوانی اهلی از خانواده اسبیان است که دیدن خر در خواب  تعابیر مرتبطی دارد که می توانید در این بخش مشاهده کنید

تعبیر خواب آهو ، تعبیر خواب عقاب 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراج عه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۶ دیدگاه ها

 1. سلام. من خواب دیدم مادربزرگم که ۲۵ساله مرده یک خر بسیار زیبا که عین برف سفید بود ،با چشمای مشکی بسیار زیبای مینیاتوری ،ولی ریز نقش وکوتاه،در واقع مثل یک موجود بهشتی بود بهم داد ومیگفت قلبت پاکه باید خوشبخت بشی.در خواب من از زیباییش خیلی خوشم میومد ولی این حس بهم تلقین میشد که این با من تناسب نداره.وبه مادربزرگم گفتم این کوتاه است من نمیخوام گفت خوبه خوشبختت میکنه .شوهره میدونم ولی کوتاهیش چیه؟؟؟؟عمرشه؟؟؟؟توجه کنید در خواب به این فکر میکردم که با من تناسب ندارد.خواهش میکنم جواب بدید من ناراحتم.ترخدا بی رودرواسی بگید من ناراحت نمیشم

  1. نگار عزیز،
   همانطور که خودتان اشاره کردید ممکن است این نشانه ازدواج باشد. بخصوص که این هدیه از سمت یک عزیز متوفی هست نیک و خیر است با اینحال ممکن است عمر آن کوتاه باشد.
   لطفا بر روی خواب بیش از اندازه حساب نکنید و بدانید همیشه خواب اگر رویای صادقانه باشد (که بخش بسیار اندکی از کل خوابهایی هست که به یاد میمانند) باز الزاما رخ نداده و میتوان از آنها پیشگیری کرد یا با نشانه هایی که از رویای صادقانه بدست آمده آن را مدیریت کرد

 2. سلام.خواهرم خواب دیده یه الاغ خاکستری گوشه خونه ما بسته شده با یه خورجین ‌پر که نمیدونه. چی بوده. من یه بلوز شلوارک سفید پوشیده بودم با یه لباس شبیه لباس چوپان. که خودش میگه جبه سفید بوده با یه چوبدستی کنار الاغ ایستاده بودم ظاهرا اون الاغ کاملا تحت فرمان من بوده لطفا تعبیر بفرمایید با تشکر

 3. باسلام. خواهرم خواب دیده یه الاغ خاکستری با خورجین پر که نمیدونه توش چی بوده کنار خونه ماست و من با یک دست لباس سفید و یه چیزی شبیه لباس چوپان ها خودش میگه جبه سفید با یک چوبدستی چوپانی کنار این الاغ ایستادم ظاهرا رام من بوده . لطفا تعبیر بفرماییدخواهش میکنم تعبیر بفرمایید

 4. دیدم یه کره خر دارم روی دو پا بود خیلی گوش بحرف میداد و مطیع بود
  یک لحظه انگار دختر دوساله ام بود .
  مدام به برادرانم بابت مطیع بودنش اطلاع میدادم و راضی بودم ازش …

 5. سلام
  من خواب دیدم پدرم یک خر سیاه اورده خونه ومیگه خر سیاه دوست داره ولی اون خر خیلی چموش بود واینکه توی خونه وحیاط ادرار کرد به مقدار خیلی زیاد
  من توی خواب بوی ادرارش رو حس میکردم روی پا وپاچه های شلوارم هم ادرار ریخت که پاهام رو شستم تعبیرش چی هست ممنون میشم جواب بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا