تعبیر خواب

تعبیر خواب عسل – خوردن عسل در خواب چه تعبیری دارد؟

4.3/5 - (3 امتیاز)

همانطور که مستحضر هستید عسل غذایی معطر است که زنبور عسل آن را می سازد و حضرت محمد (ص) آن را درمانی برای تمام بیماری ها معرفی کرده است .عسل در قرآن به عنوان مایه شفای همه مردم بیان میشود پس بدون شک دیدن خواب آن نیز نمیتواند بدون معنا یا بدون تعبیر باشد و در پس آن حتما وقایع خوشایندی در حال به وقوع پیوستن هستند. برای مطالعه تعبیر خواب عسل در ادامه همچنان همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب عسل - خوردن عسل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عسل – خوردن عسل در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب عسل از دیدگاه روانشناسی

 • از دیدگاه روانشانسی عسل سمبل شیرینی و تجمل است. غذایی طبیعی که باعث افزایش باروری مردان و زنان می‌گردد. به همین دلیل دیدن عسل در خواب نشان دهنده روابط جنسی و فعالیت در هر زمان برای بیننده خواب است البته عسل در خود نشانه‌های ناگواری را هم دارد که از این نشانه‌های بد می‌توان به به بد رفتاری، حسادت و بدخویی اشاره کرد که خود را به صورت عسل در خواب نمایش می‌دهند.
 • رویای عسل بازتابی از خصوصی‌ترین مسائل بین افراد متأهل را نشان می‌دهد.
 • اگر در خواب عسل تصفیه شده خوردید نشان دهنده بهبودی پس از بیماری است.

 

تعبیر خواب عسل

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

عسل در خواب، غنیمت بود از مال ها و نیکی بود از کردارها، زیرا که در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

 • دیدن عسل در خواب، به عمل صالح و خالص و روزی حلال تعبیر میشود.
 • دیدن عسل برای اهل ایمان به خواندن قرآن و کردار نیک؛ و برای اهل دنیا به دست یافتن بر غنیمت یا مال و ثروتی بدون زحمت تعبیر میشود.
 • دیدن عسل در خواب، به شفای بیماری نیز، دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن عسل در خواب ، علامت کسب ثروت و راحتی است و داشتن تمایلات مادی و غیراخلاقی .

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما عسل دارید : موفقیت در کار
 • به شما عسل می دهند : پول بدست می آورید
 • در باغ یا مزرعه کندوهای عسل وجود دارد : خوشبختی برای شما و بستگان شما

 

حکایت

روزی مردی به ابن سیرین گفت در خواب دیدم عسل را از جام گوهر می‌لیسیدم، گفت: از خدا بترس و یاد قرآن را برگردان که آن را فراموش کردی پس از آنکه خواندی و یادگرفتی.

 

تعبیر خواب عسل - خوردن عسل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عسل – خوردن عسل در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن عسل

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

خوردن عسل درخواب بر سه وجه است.

اول: روزی حلال،

دوم: منفعت،

سوم: به مراد دل رسیدن .

ترانگبین روزی بود که بی منت بدو رسد

لوک اویتنهاو می‌گوید:

خوردن عسل: دوستی تازه

آنلی بیتون می‌گوید:

خوردن عسل در خواب، نشانه کسب ثروتی قابل توجه است.

در سر زمین رویاها آمده:

عسل می خورید : هر اقدامی که می کنید با موفقیت روبرو می شود .

 

تعبیر خواب خوردن عسل شیرین با موم

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر خودت به تنهایی آن را میخوری به معنای موفقیت و پیشرفت های چشمگیر و یکباره در زندگیست
 • اگر ببینی برای شما عسل شیرین با موم آورده اند به این نشانه است که در مدت زمان کمی به پول و ثروت دست پیدا خواهید کرد و آن را در راه خیر خرج میکنید.

 

تعبیر خواب عسل دادن به دیگران

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی از آن به دیگران می بخشید یا آن را به کسی یا کسانی هدیه میدهید به این علامت است که هر اقدامی که میکنید با موفقیت روبرو می شوید و از زندگی احساس لذت و شادی خواهید داشت

 

تعبیر خواب عسل - خوردن عسل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عسل – خوردن عسل در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب انگبین

«در اینجا منظور از “انگبین”، عسل خالص و بدون موم می‌باشد»

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن انگبین میراث بود

دیدن نبات و شکر و انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر انگبین، غنیمتی از مال و اموال و همچنین رفتار درست و پسندیده می‌باشد، زیرا در آن شفای دردها و بیماری‌ها قرار داده شده است، همانطور که در قرآن کریم آمده: … فِیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ… _ … شفای مردم در آن است… (نحل-69).

اگر ببینی از آسمان به جای باران، انگبین می‌بارد، یـعـنـی نعمت و غنیمت در آن سرزمین فراوان می‌شود .

تعبیر خم انگبین، مال و اموال حلال است.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر دیدن خیک انگبین، مرد عالم و دانشمندی است که به تعلیم و آموزش علم و دانش می‌پردازد و مردم را پند و اندرز می‌کند و به راه راست هدایت می‌نماید.

 

تعبیر خواب عسل و انگبین به گفته منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می شود.
 • برخی از معبران،انگبین را میراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا از یافتن و دیدنش ذوق زده و متعجب خواهید شد. چنان چه در خواب ببینید که ظرفی مملو از انگبین به شما می دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهید.
 • اگر رنگ آن طبیعی نباشد و فرضا سیاه بزند گویای آن است که نیرنگی به شما زده می شود. عسل و انگبین تلخ یا دارای هر مزه دیگری که شیرین نباشد شکست و ناکامی است و چنان چه کسی چنین انگبینی به شما داد این ناکامی را از جانب او تحمل خواهید کرد.

 

تعبیر خواب عسل و موم

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

موم از عسل حاصل می‌شود و عسل نیز در خواب‌های ما خوب است و پول و مال تعبیر شده. موم را به هر رنگ و شکلی در خواب ببینید خوب است به شرطی که جسمی که می‌بینید از موم خالص ساخته شده باشد. موم زرد غم و اندوه تعبیر می‌شود ولی در این که باز هم پول و مال است تردیدی وجود ندارد.

 

تعبیر خواب عسل - خوردن عسل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عسل – خوردن عسل در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شهد

«در اینجا منظور از “شهد”، عسل با موم می‌باشد»

تعبیرگری می‌گوید:

تعبیر شهد، ارث و میراث یا غنیمت حلال می‌باشد،‌‌‌‌‌ «امام صادق (ع) می‌فرمایند» تعبیرش قرآن است.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی شهد داری، یـعـنـی به اندازه آن علم و دانش کسب می‌کنی و اگر ببینی از آن شهد به مردم می‌دهی، یـعـنـی مردم از علم و دانش تو بهره‌مند می‌شوند .

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای شهد عبارتند از:

اول: ارث و میراث

دوم: غنیمت

سوم: علم

چهرم: روزی گسترده

پنجم: آموختن قرآن

 

تعبیر خواب عسل تلخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

عسل و انگبین تلخ یا دارای هر مزه دیگری که شیرین نباشد شکست و ناکامی است و چنان چه کسی چنین انگبینی به شما داد این ناکامی را از جانب او تحمل خواهید کرد.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب شیره ، تعبیر خواب حلوا ، تعبیر خواب شربت 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا