تعبیر خواب

تعبیر خواب بغل کردن + تعبیر خواب در آغوش گرفتن

4.1/5 - (19 امتیاز)

تعبیر خواب در آغوش گرفتن و معنای بغل کردن مرده یا در آغوش گرفته شدن توسط مرده

تعبیر خواب بغل کردن + تعبیر خواب در آغوش گرفتن
تعبیر خواب بغل کردن + تعبیر خواب در آغوش گرفتن

تعبیر خواب در آغوش گرفتن یا بغل کردن چیست؟ بغل کردن در خواب میتواند نشانه دوستی ،عشق،محبت یا همدردی دو نفر باشد. اگر کسی در خواب ببیند. شخصی او را از پشت بغل کرده در روزهای آینده مورد اتهام قرار می گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید. در ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب بغل کردن

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید کسى را بغل مى‏کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست مى‏شوید.

اگر زنى در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته، بیانگر آن است که دست به کارهاى خطرناک مى‏زند

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح، از وی چیز دین یابد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که فرد زنده ای را در آغوش گرفته است، به نسبت مدت زمان هم آغوشی، با او به سر میبرد

و اگر ببیند که مردهای را در آغوش گرفته است، ممکن است بمیرد.

اگر کسی در خواب ببیند که زنی را در آغوش گرفته است، آغوشش را به روی دنیا باز نموده است.

لوک اویتنهاو می گوید :

کسی را در آغوش کشیدن : نیکبختی در عشق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد .

آغوش گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می کند و غالبا خوب است .

 

تعبیر خواب به آغوش کشیدن

در سر زمین رویاها آمده:

 • فامیلهای نزدیکتان را در آغوش می کشید : مراقب خیانتکاران باشید .
 • بچه هایتان را درآغوش می کشید : شادی بزرگ در پیش است .
 • دیگران شما را درآغوش می کشند : پول
 • یک غریبه را درآغوش می کشید : یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد .
 • غریبه ها شما را درآغوش می کشند : وقتش رسیده که نقشه هایتان را دنبال کنید .
 • زن یا نامزد شما ، شخص دیگری را درآغوش میکشد: تنهایی و گرفتاری
 • شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش میکشد : عمر شما طولانی خواهد بود .

 

تعبیر خواب بغل کردن فرد نا آشنا (غریبه)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در درگاه خانه ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می روید .
 • اگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می گردد
 • اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی شناختید مسافری به خانه شما وارد می گردد
 • اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید .

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در آغوش گرفته‌اید، علامت آن است که میهمانان ناخوشایندی به خانه شما خواهند آمد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

دیگران شما را بغل می‌کنند: پول

یک غریبه را بغل می‌کنید: یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد.

غریبه‌ها شما را بغل می‌کنند: وقتش رسیده که نقشه‌هایتان را دنبال کنید.

ابراهیم کرمانی می گوید:

بغل کردن شخص غریبه : تعبیر شنیدن خبر های بد و یا کسل کننده است مثلا بیماری یکی از عزیزان و یا صدمه دیدن و ضربه خوردن شخص باشد.

 

تعیبر خواب بغل کردن افراد محرم و نا محرم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می آید که نامطلوب نیست و می تواند خیر داشته باشد .
 • اگر آشنایی که محرم شما محسوب می گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی .

 

تعبیر خواب بغل کردن + تعبیر خواب در آغوش گرفتن
تعبیر خواب بغل کردن + تعبیر خواب در آغوش گرفتن

 

تعبیر خواب خواب بغل کردن بچه

ابراهیم کرمانی می گوید:
اگر بیند که کودکی را بغل کرد، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: 
بچه‌هایتان را بغل می‌کنید: شادی بزرگ در پیش است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید .

اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می کند .

 

تعبیر خواب مشاهده بغل کردن دیگران

تعبیر گری می گوید:

تعبیر خواب مشاهده‌ی دیگران که همدیگر را در آغوش می‌کشند ،می‌تواند به شما هشدار دهد که انتقاد به سمت شما روانه خواهد شد، به‌ویژه اگر اخیراً ستایش شده باشید

اگر کسی از پشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید

 

تعبیر خواب بغل کردن حیوانات (شتر،سگ،گربه)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته اید و نوازش می کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالا بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می کنید .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در آغوش گرفتن گربه : حسودی است .

اگر گربه به شما تعلق داشت : کسی به شما حسادت می ورزد

اگر گربه متعلق به دیگری بود : شما به دیگری حسد می ورزید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در آغوش گرفتن سگ : نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی شیر را در دربرگرفته‌ای و بغل کرده‌ای، یـعـنـی مطرب و نوازنده «پادشاه» می‌شوی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی شیر را در آغوش گرفته‌ای، تعبیرش این است که با دشمن صلح می‌کنی

 

تعبیر خواب بغل کردن + تعبیر خواب در آغوش گرفتن
تعبیر خواب بغل کردن + تعبیر خواب در آغوش گرفتن

 

تعبیر خواب بغل کردن خانواده و آشنا

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب دیدید کسى را بغل مى‏کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست مى‏شوید.

2- اگر زنى در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته، بیانگر آن است که دست به کارهاى خطرناک مى‏زند.

3- اگر عاشق خواب ببینند معشوق خود را در آغوش می‌گیرند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.

4- اگر نزدیکان خود در آغوش بگیرید، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

فامیل‌های نزدیکتان را در آغوش می‌کشید: مراقب خیانتکاران باشید.

زن یا نامزد شما، شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: تنهایی و گرفتاری

شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: عمر شما طولانی خواهد بود

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی زن آشنایی را در آغوش گرفته‌ای، تعبیرش این است که اگر آن زن درستکار و باحجاب و پارسا باشد از او به تو چیزی دینی می‌رسد.

اگر در خواب ببینی شخص آشنا را بغل کرده ای : این خواب خوب است و میتواند نشان گر خبرهای امیدوار کننده و یا خوشی مثلا جشن عروسی وصلت کردن جوانان پیدا کردن شغل مناسب و …باشد.

 

تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن

خالد اصفهانی می گوید:

 • بطور کلی هم آغوشی با مرده یا خوابیدن در کنارش بشرطی که آشنا باشد و به او دلداری بدهی یا کمکش کنی نیازش را برآورده سازی و کار خیری برایش انجام دهی دارای معانی بسیار نیک و مثبتی است و میتواند سبب کم شدن شر و یا بدی ها از تو و خانواده ات باشد میتواند سبب ایمن شدن جان تو و فرزندانت در مقابل خطرات و یا حوادث باشد حتی میتواند باعث زیاد شدن مالت و یا رزقت بصورت یکباره باشد
 • اگر مردی جوان خواب ببیند مرده ای از اقوام دوستان یا آشنایان خود را در بغل میگرد نشانه ی آن باشد که از سمت زنی غریبه برای او پیغامی آورده می شود که شاید روحیه وحالش را خراب کند مثلا ممکن است خبر فوت شخصی ازدواج یا عقد کسی و …باشد
 • بطور کلی دیدن این رویا  برای مردان و پسران بد است
 • اما اگر زن یا دختری ببیند فرد فوت شده ای را به آغوش میکشد این نشانه ی عاقبت بخیر شدن دختر است ممکن است برای دختر یک یا چند خواستگار با شرایط خوب پیدا شود یا ممکن است در دانشگاهی خوب و یا در رشته ای که علاقمند است موفق شود

 

تعبیر خواب بغل کردن مرده

روزی موسی زوار عطار نزد امام صادق (ع) آمد و گفت: یا ابن رسول اللَّه خوابی دیدم که مرا بهراس انداخته و در خواب دیدم دامادم که مرده مرا در آغوش گرفته و می‌ترسم مرگم نزدیک باشد فرمود: ای موسی مرگ را در هر بام و شام منتظر باش ولی هم‌آغوشی مرده‌ها با زنده عمر آن‌ها را درازتر کند.

 

برای مشاهده تعبیر خواب آدم مست  ، تعبیر خواب آتش دان ، تعبیر خواب آدم و حوا  به لینک های داده شده مراجعه کنید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۶ دیدگاه ها

 1. سلام من خواب دیدم که یه دختر زیبا رو پاهای من نشسته(انگاری دوس دخترم بود) و به خواب رفت قبل از اینکه بخوابه من او رو بوس کردم و بعد من هم همینطور با هاش خوابیدم تعبیر این چی میشود

  1. با سلام و احترام
   محمد امین عزیز،

   تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق
   درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
   معشوق خود را درهنگام روز می‌بوسید: شانس بر ضد شماست.
   معشوق خود را در هنگام شب می‌بوسید: خطر

   ابراهیم کرمانی می گوید:
   اگر دیدی پسری در حال بوسه گرفتن از لب های دوست دخترش است نشان آن است که از شما بد می‌گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند

   مطالعه با جزئیات بیشتر در لینک زیر:
   تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق

 2. سلام خسته نباشید. من یه چند باری میشه که همش خواب میبینم پسرعموم بغلم میکنه و من از این بابت توی خواب خوشحال هستم و محکم همدیگه رو بغل میکنیم لطفا بگید تعبیر این خوابم چیه؟ آیا این خواب نشونه ای داره که چند بار دیدمش؟!!

 3. سلام خسته نباشید من خواب دیدم که همه را رها کرده ام و در فرودگاه دارم به سمت هواپیما میروم و خودم تنها هستم و کسی را ندارم ناگهان یه نفر من رو صدا زد و وقتی برگشتم دیدم کسی بوده که خیلی به او علاقه داشتم یک دسته گل به من داد و گفت آمدم که با شما خداحافظی کنم و بعد همدیگر را در آغوش گرفتیم و بعد من دسته گل را گرفتم و بعد از اون از خواب بیدار شدم. ممنون میشم تعبیر خواب من رو بفرمایید.

 4. خواب دیدم رفتم آبادان به همراه پدرومادر وخواهرام و پدربزرگومادربزرگم و رفیق صمیمیم‌فاطمه به دیدن یکی ازدوستان قدیمی پدربزرگم رفتیم ک من تابه حال اون پیرمرد رو ندیده بودم. اون پیرمرد یک خانه بزرگ داشت ک عروسو داماد و دخترو پسرش و نوه هاش همه در آن خانه زندگی میکردن. من باپسری درآبادان قبلا دوست بودم و شمارش رو پاک کرده بودم ازمخاطبینم
  رفیقم فاطمه شمارش رو داشت اما اونلحظه جایی بود ک درنظرم نبود گوشیش هم دست یکی ازنوه های اون پیرمردبود توخواب اون منطقرو دوس نداشتم انگاراحساس خفگی میکردم یدفه انگار نمیدونم چیشد توخواب رضا یاهمون پسرآبادانی ک دنبالش میگشتم روبغل کردم و دقتی بغلش کرده بودم اون منطقه ک داشت خفم میکرد رو حسش نمیکردم

 5. سلام سه ماهی میشه از معشوقم جدا شدم اما دیشب خواب دیدم خونشون مهمون بودیم و منو محکم بغل کرد و یه بوسه رو موهام زد اما من سعی کردم از آغوشش جداشم …میشه تعبیرشو برام بگید ممنون میشم 🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا