تعبیر دیدن چرخ خیاطی در خواب چیست؟

تعبیر خواب چرخ خیاطی - دیدن چرخ خیاطی در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب چرخ خیاطی – دیدن چرخ خیاطی در خواب چه مفهومی دارد؟

در این قسمت از سایت نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب چرخ خیاطی آشنا سازیم. دیدن چرخ خیاطی در خواب بیانگر این است که صرفه جویی می‌تواند به شما در گذر از مراحل و زمان‌ های سخت زندگی کمک فراوانی کند. در ادامه با بقیه تعابیر همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب چرخ خیاطی

معبرین غربی می گویند:

دیدن چرخ خیاطی در خواب بیانگر این است که صرفه جویی می‌تواند به شما در گذر از مراحل و زمان‌های سخت زندگی کمک فراوانی کند.

 

تعبیر خواب دوختن به وسیله چرخ خیاطی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • دوختن در خواب به وسیله چرخ خیاطی و یا هر وسیله دیگری بر طرف کردن امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله دیدن آن در خواب بد نیست مخصوصاً اگر چیزی را در خواب می‌دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید.
  • دوختن پرده در خواب خوب نیست چون کاری است که غم و اندوه می‌آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است. اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می‌دوزد شغلی مناسب پیدا می‌کند و اگر دختری ببیند چیزی می‌دوزد شوهر می‌کند. اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس بچه می‌دوزد صاحب فرزند می‌شود. روی هم رفته دوختن در خواب بد نیست به شرطی که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد

لوک اویتنهاو می‌گوید:

خیاطی کردن: کارتان به شما سود خواهد رساند

 

تعبیر خواب چرخ خیاطی - دیدن چرخ خیاطی در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب چرخ خیاطی – دیدن چرخ خیاطی در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب قرقره چرخ خیاطی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن قرقره در خواب ، نشانه به دست آوردن موقعیتهای شعف انگیز در زندگی است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر در خواب ببینید که قرقره ای دارید که نمی توانید سر نخ آن را بیابید سر نخ زندگی شما گم می شود و مشکلی در زندگیتان پدید می آید که قادر به حل آن نخواهید بود ولی این مشکل حیاتی و بزرگ و خطرناک نیست. مسئله ای است که فکر شما را به خود مشغول می دارد.
  • اگر دیدید قرقره ای دارید که نخ آن جابه جا قطع شده و قادر نیستید یک نخ بلند و دل خواه از آن بگیرید به شما خیانت می شود و کسی در کار شما اشکال می تراشد.
  • اگر دیدید قرقره ای بزرگ دارید خود را در مقابل کاری کوچک و ناتوان احساس می کنید. اگر دیدید قرقره های متعدد دارید در کار خود با تردید و سرشکستگی رو به رو می شوید.

 

تعبیر خواب قرقره خالی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که قرقره چرخ خیاطی او خالی شده و نخ ندارد کاری می کند که در خانواده او را سرزنش می کنند.

اگر مردی در خواب ببیند قرقره ای خالی در دست دارد خطایی می کند که نمی تواند به آن جواب بدهد یا زیان مالی می بیند.

 

تعبیر خواب رولت خیاطی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

رولت خیاطی در خواب چندان خوب نیست و خبر از کاری دشوار می‌دهد که شما را خسته می‌کند و امکان سهو و اشتباه در آن زیاد است

 

اگر دوست دارید تعابیر مرتبط با موضوع اصلی را در این بخش مطالعه کنید

تعبیر خواب بادریسه ، تعبیر خواب آرایشگر ، تعبیر خواب بافندگی

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب چرخ خیاطی – دیدن چرخ خیاطی در خواب چه مفهومی دارد؟
1 رای، میانگین: (5) (100%)

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار