تعبیر خواب

تعبیر خواب کوه – بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟

3.3/5 - (7 امتیاز)
[ type=”blue”]تعبیر خواب کوه چیست؟ کوه سمبل عظمت و بزرگی است. مسائلی که در زندگی روزانه بزرگ و غیرقابل دسترس هستند خود را در رؤیا به صورت کوه، آتشفشان، صاعقه و… نشان می‌دهند. همانگونه که ما توانایی جابجایی کوه را نخواهیم داشت این گونه مسائل نیز از حیطه و قدرت ما خارج بوده و در برابر آن احساس ضعف خواهیم کرد. از جنبه‌ای دیگر کوه سختی و دشواری مسیر منتهی به هدف را نشان می‌دهد. بالا رفتن از کوه نماد سخت کوشی و دست زدن به کارهای دشوار است. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب کوه - بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کوه – بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کوه از دیدگاه روانشناسی یونگ

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

 • دیدن کوه در خواب بیانگر موانع و چالش‌های بزرگ زیادی است که مجبورید بر آن‌ها غلبه کنید. اگر شما در بالای کوه هستید، بیانگر این است که شما به اهداف خود دست یافته و آن‌ها را درک کرده‌اید. شما ظرفیت کامل خود را شناسایی کرده اید. تعبیر دیگر این است که کوه بیانگر قلمرو بالاتر آگاهی، دانش و حقیقت روحانی است.
 • خواب دیدن اینکه از کوه بالا می‌روید بیانگر عزم و جاه طلبی شماست
 • خواب دیدن اینکه از کوه پایین می‌افتید، به عجله‌ی شما برای موفقیت بدون فکر در مورد مسیرتان به سمت موفقیت اشاره دارد. شاید شما به سمت بالا به جهتی هل داده می‌شوید که نمی‌خواهید بروید یا برای آن آماده نیستید. افتادن از کوه به این معنی است که شما تمایل دارید خیلی ساده تسلیم شوید یا از موقعیت‌هایی که تقاضا دارند فرار کنید. شما راه آسان را انتخاب می‌کنید.
 • خواب دیدن اینکه شما دور یک کوه می‌روید بیانگر این است به روشی دیگر با مشکل مواجه می‌شوید. شما رویکردی غیر مستقیم را بر می‌گزینید. از نقطه نظر دیگری این رویا به این معناست که شما آهسته آهسته قدم می‌زنید. شما محدودیت‌های خود را می‌شناسید.

 

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید:

کوه: امر عظیمی در زندگی شما، رسیدن به هشیاری گسترده‌تر نسبت به زندگی یا شرایط شما، چیزی که بر فراز آنچه معمول و پیش پا افتاده است قرار دارد، فراتر از ترس‌ها و اضطراب زندگی هر روز شما، جدا شدن از سایر مردم و یا زندگی معمول، انزوا، موفقیت‌ها و دیگر چیزهایی که با سختی در زندگی به دست آمده است.
اگر از کوه بالا می‌رفتید: کشمکش‌هایی با خویشتن، از قبیل عدم اعتماد به نفس و آرام و آهسته پیش رفتن، مواجهه با دشواری.

 

تعبیر خواب کوه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کوه در خواب بر پنج وجه است.

اول: پادشاهی.

دوم: دلیری.

سوم: ظفریافتن وپیروزی.

چهارم: بلندی و رفعت.

پنجم: رئیسی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

همان طور که قبلا در چند مورد نوشته ام کلا چیزهائی که در زندگی روزانه ما بزرگ و دور از دسترس جلوه می کنند در خواب هایمان به صورت آیات عظیم خلقت و طبیعت ظاهر می گردند. مانند کوه آتشفشان، غول، سیل، صاعقه، گردباد و غیره . شخصیت هائی که دور از دسترس ما به نظر می آیند به صورت غول، دیوار و از این قبیل شکل می گیرند و حوادثی که و قوعشان بیرون از دایره قدرت و حیطه گمان و قیاس ما است و به شکل آیات طبیعی تجلی می نمایند که کوه یکی از شناخته ترین و قابل توجه ترین آن ها است.

کوه یا کار بزرگ است یا شخصیت بزرگ و غیر قابل دسترس. تشخیص این که کوه در خواب دیده شده کام است با خود بیننده خواب می باشد چون خودش بهتر از معبر می داند درگیر چه حوادثی است. اگر در خواب ببینید از کوهی عظیم بالا می روید کاری بزرگ در دست می گیرید.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن کوه در خواب، دلیل مال بود که به حیله به دست آید.

 

تعبیر خواب کوه - بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کوه – بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بالا و پایین رفتن از کوه

مولف می گوید:

معبران خارجی تعبیر خواب رسیدن به قله های کوه را بر چند وجه می دانند

اول: مهمتر از همه رسیدن به مقام و مرتبه در همین دنیا ( گماشته شدن در پستی مهم)

دوم: رضایتمندی و احساس شادی و شعف

سوم: مورد احترام قرار گرفتن توسط دیگران بویژه والدین و دوستان

چهارم: رسیدن به بعضی از آروزهای مهم پنجم انجام پروژه های مهم در زمینه دانش و کسب علم

خالد اصفهانی می گویند:

کسانی که در دنیای رویا و تخیل موفق می شوند به بالای کوهی صعود کنند به این نشانه است که در دنیای بیداری و واقعیت هم اتفاقات مهم و قابل توجی در انتظار آن هاست از همان رویداد ها که حال ادمی را خوب میکند افسردگی را از جسم بیرون میکند و جان و روح دوباره ای به انسان می بخشد ، انجام فعالیت هایی که سبب می شود در نهایت رضایت و شادی را برای دیگران فراهم کنیم ، اقدامات و تصمیمات مهم و سرنوشت سازی که در زندگی شما تاثیر گذار هستند

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی نمی‌توانی از کوه بالا بروی، تعبیرش نرسیدن به خواسته می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از کوه پایین آمده‌ای، یعنی بزرگی و مال و اموال تو دچار کاهش و نقص و زیان می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از کوه بالا می‌روی، تعبیرش این است که آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود،

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید از کوهی عظیم بالا می‌روید کاری بزرگ در دست می‌گیرید.

اگر دیدید که از کوه به سختی و با رنج و زحمت بالا می‌روید کار شما دشوار خواهد بود و اگر آسان و سبک راه پیمایی می‌کنید به سهولت بر دشواری یا آن شخص دور از دسترس چیره می‌گردید.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

اگر ببینی به سختی بالا می‌روی، یعنی با رنج و سختی به خواسته‌ات می‌رسی.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن از کوه بالا رفتن عزت دولت باشد.

دیدن از کوه به زیر آمدن زیادی غم باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی نردبانی را با استفاده از گچ درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، یـعـنـی به زودی به خواسته‌ات می‌رسی، ‌‌‌‌‌اگر نردبان از خشت و گِل باشد تعبیرش بهتر است، ‌‌‌‌‌ ولی اگر نردبان از مس و برنج باشد، تعبیرش نرسیدن به خواسته می‌باشد، ‌‌‌‌‌ یا چنانچه از آهن باشد، تعبیرش قوت و نیرو است.

در سر زمین رویاها آمده:

شما از کوه بالا می روید :از موانع بسیار عبور خواهید کرد .

 

[ type=”red”]مطالب پیشنهادی: تعبیر خواب سقوط کردن، تعبیر خواب راه رفتن، تعبیر خواب تپه، تعبیر خواب دشت

 

تعبیر خواب بالا رفتن از کوه همراه مرده

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند به همراه پسر عمو و برادر مرده خود از کوهی بالا می رود ، علامت آن است که دگرگونیهایی باعث می شود زندگی او بهتر شود . اما اگر در خواب احساس کند دیگر نمی تواند از کوه بالا برود ، علامت آن است که از رسیدن به مقام ممتازی که آرزو دارد مأیوس خواهد شد .

 

تعبیر خواب کوه - بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کوه – بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب افتادن از کوه

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این خواب تعبیری منفی دارد و نشان دهنده یکی از ویژگی های شخصیتی شما یا همان غرورتان است. اگر فردی هستید که ازقدرت، ثروت و موقعیت اجتماعی مناسبی برخوردار است، احتمالا از آن ها در جهتی نادرست استفاده می کنید. شما عادت دارید که دیگران را مورد توهین و تحقیر قرار دهید و اکنون فهم و آگاهی تان شما را در خواب آزار می دهد.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر دیدید از کوهی سر می‌خورید و پائین می آئید و خودتان نمی‌توانید خویشتن را کنترل کنید، سقوط می‌کنید و موقعیت خویش را از دست می‌دهید. اگر شما را پرت کردند و پائین افتادید شما را معزول می‌کنند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از کوه افتاده‌ای، اشاره به این دارد که به خواسته‌ات نمی‌رسی

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر ببینی از جای بلندی، مثل کوه یا بام یا دیوار و… افتاده‌ای، این خواب به معنای نرسیدن به خواسته‌ها و نیازهاست.

اگر از دامنه کوهی از آنجا به پایین افتادی، دچار غم و اندوه خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از کوه پایین افتاده‌ای، حال تو بد خواهد شد و به آن اندازه‌ای که افتاده‌ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی می‌شود، یا اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده است، به اندازه زخمی که دیده‌ای دچار ضرر و زیان می‌شوی.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به هنگام صعود از کوه از صخره ای با پایین پرت می‌شوید و در همین زمان از خواب بپرید، علامت آن است که هنگامی که احساس می‌کنید زندگی دلسرد کننده است، تغییرات امید وار کننده ای در زندگیتان روی خواهد داد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ببیند که از بالای کوهی سقوط میکند، جرم و گناهی را انجام میدهد و دچار ضرر و زیان میگردد یا مقام و درجهاش را از دست میدهد و به مقامی پایینتر تنزل میکند.

شیخ طوسی می گوید:

شیخ طوسی در یک از کتاب هایش نوشته است افتادن از کوه در خواب به معنی این است که بی‌تردید خطری ما را تهدید می‌کند که بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان را می‌گیرد و از مرحله خطر عبور می‌دهد و به سر منزل امنیت می‌رساند که بستگی دارد این خواب را چه کسی و چه قشر از جامعه دیده است مثلا اگر کارمند و حقوق‌بگیر باشیم موقعیت شغلی بهتری می‌یابیم و چنانچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می‌کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر می‌شویم.کوه چه بزرگ و چه کوچک در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می‌کند و سقوط کردن از آن شکست و ناکامی است. اگر دیدی که تو را از روی کوه به طرف پایین هل میدهند بی‌اعتباری و دلهره و تشویش است

 

تعبیر خواب افتادن از کوه و مردن

ابن سیرین می گوید:

اگر شخصی خواب ببیند که با اراده و تصمیم خود از روی کوهی بالا رفته است و سپس به قصد و یا عمد خود را از روی کوه به طرف پایین پرتاب میکند و شاهد مرگ خود است سخنان نسنجیده‌ای که گاه می‌گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می‌کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می‌زنیم که خودمان می‌دانیم درست نیست در خواب‌های ما به شکل سقوط از جایی ظاهر می‌شوند.

 

تعبیر خواب کوه - بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کوه – بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ایستادن بر قله کوه

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید بر قله کوهی ایستاده‌اید به اوج موفقیت می‌رسید که از آن بیشتر نباید انتظار داشته باشید.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی سر کوهی قرار داری، یـعـنـی در تحت پناه شخص بزرگی قرار می‌گیری.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سر کوه بلندی ایستاده‌ای، یـعـنـی مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوی.

اگر ببینی روی کوه قاف نشسته‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.

اگر ببینی روی کوه لسان نشسته‌ای، یـعـنـی با علما و دانشمندان ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی در کوهی محل اقامت ساخته‌ای، یـعـنـی مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی روی کوهی نشسته‌ای، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی سر کوهی قرار داری، یـعـنـی در تحت پناه شخص بزرگی قرار می‌گیری.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ببیند که بالای قلّه ی کوهی رفته است، به هدف یا آرزویش میرسد؛ همیشه رسیدن به هر بلندی از کوه و تپه و … همین تعبیر را دارد. اگر کسی ببیند که کوهی لرزید و سپس آرام گرفت، در آن ناحیه واقعهای ترسناک رخ خواهد داد.

 

تعبیر خواب ریزش کوه

علامه طباطبایی می گوید:

اگر کسی خواب ببیند که کوهی ریزش می کند ولی به هیچ کسی آسیب وارد نمی شود به این علامت که صبر و طاقت و حوصله ی صاحب رویا زیاد می شود در روزهای ناآرام و در شرایط سخت همیشه راه حلی پیدا خواه شد

 

تعبیر خواب ریزش کوه روی خانه

تعبیرگری می گوید:

اگر دیدی بخاطر چنین حادثه ای منزل شما خراب و یا نابود می شود به این معنا است که در امور مالی دچار ضرر می‌شوید ، و بطور کلی به ضررهایی اشاره میکند که مربوط به ثروت شماست ،اگر شاهد آن بودی که اعضای خانواده ی شما در اثر ریزش کوه جان می بازند تعبیرش گرفتاری و بدبختی است اگر دیدی این اتفاق برای خانه ی یکی از همسایگان یا آشنایان شما رخ داده است باز هم بیانگر گرفتاری ومشکل بزرگ می باشد

اگر ببینی کوه عظیمی بدون دلیل شروع به ریزش میکند و در اثر آن چندین خانه ویران می شود زندگی شما به خطر خواهد افتاد.اگر موفق شدی از این مهلکه جان سالم به در ببری و یا توانستی دیگر افراد را نجات بدهی خوب است و بیانگر نشانه‌های امیدوار کننده در زندگی شماست.

 

تعبیر خواب کوه - بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کوه – بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ریزش کوه در جاده

استاد مدنی می گوید:

چنان چه ببینی وسط جاده بخاطر این قضیه پر از سنگ های ریز و درشت است و عبور وسایل نقلیه متوقف شده است و صحنه ی بدی ایجاد شده است به این تعبیر است که در مسیر موفقیت شما مشکلات و سختی های زیای قرار میگیرد که رد شدن از آن ها کاری ست سخت و زمان بر ،اگر روی زمین جنازه های زیاد دیدید و یا در کف جاده خون ببینید علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.همانطور که میدانید در زندگی واقعی همیشه انسان ها از کوه به نماد بزرگی ایستادگی صبر و استقامت یاد میکنند پس فرو ریختن آن در مسیرهای مختلف مثل خیابان ، خانه ، ریل قطار و …نمیتواند خوشایند باشد و قطعا در تعبیر آن اضطراب آشفتگی و نامنی به چشم خواهد خورد
معبران خارجی اعتقاد دارند که ریزش کوه هایی که از جنس خاک هستند شما را نگران و مضطرب خواهند ساخت.ولی کوههای سنگی و محکم را در بعضی موارد به نشانه ی زیاد شدن طاقت و در بعضی موارد نیز از دست دادن فرصت های بسیار مهم و یا بدبختی و فلاکت میدانند

 

تعبیر خواب کوه کندن

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی کوهی را از جا کنده‌ای، یـعـنـی شخص بزرگی را شکست می‌دهی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در حال کندن سنگ از کوه هستی، یـعـنـی از مرد بزرگ و سنگدلی با مکر و حیله مال و اموالی به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در حال کندن کوه هستی، یـعـنـی بر مردم حیله و نیرنگ ترتیب می‌دهی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی به راحتی در حال کندن کوهی هستی، یـعـنـی کسی به تو چیزی می‌دهد.

 

تعبیر خواب کوه - بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کوه – بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کوه سرسبز 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از کوهی سر سبز بالا می‌روید، نشانه آن است که بزودی به ثروت و مقامی ارجمند دست خواهید یافت.

 

تعبیر خواب کوه سنگی

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از کوهی سنگی بالا می‌روید موفق نمی‌شوید به قله آن برسی، نشانه آن است که اگر بر ضعف‌های روحی خود غلبه یابید می‌توانید موانع را از جلوی راه خود بر دارید.

 

تعبیر خواب پنهان شدن در کوه

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید در کوهی به غار پناه بردید امنیت می‌یابید یا مجهولی را می‌شکافید و رازی را کشف می‌کنید.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در کوهی پنهان شده‌ای و راهی برای بیرون آمدن نداری، نشانه این است که با حیله و نیرنگ تو را وارد کاری می‌کنند و با سختی و دشواری از آن کار خلاص می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در کوهی هستی و نمی‌توانی بیرون بیایی، به این معنی است که گرفتار کاری می‌شوی و نمی‌توانی خلاص بشوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی وارد درۀ کوهی شده‌ای، یـعـنـی زندانی می‌شوی یا اینکه از دنیا می‌روی.

اگر ببینی در کوه سوراخی وجود دارد و داخل آن رفته‌ای، یـعـنـی از راز «پادشاه» باخبر می‌شوی

 

تعبیر خواب دره کوه

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی وارد دره کوهی شده‌ای، بیانگر این است که یا به زندان (گرفتار) می‌افتی یا از دنیا خواهی رفت.

 

تعبیر خواب اذان گفتن و نماز خواندن در کوه

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی یا نماز می‌خوانی، یـعـنـی کار تو رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی، یـعـنـی به «پادشاه» حرف‌های حق و درستی می‌زنی و او را به سوی خداوند متعال دعوت می‌کنی.

اگر ببینی در بین کوهی اذان می‌گویی، یـعـنـی گرفتار گروهی ستمگر می‌شوی و به تو خیانت می‌کنند

 

تعبیر خواب کوه - بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کوه – بالا و پایین رفتن از کوه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کوه آتشفشان

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک کوه آتش فشان : خبرها و وقایع بسیار خوشایند

یک کوه آتشفنشان در حال فوران و انفجار : اتفاقاتی برای شما خواهند افتاد که توانائی کنترل آنها را نخواهید داشت .

یک مرد خواب کوه آتش فشان ببیند : او خدمتگذاران بدجنس و نادرستی دارد

یک زن خواب کوه آتشفشان را ببیند : آشوب در خانه همراه با مشاجرات عشقی

عشاق خواب کوه آتشفشان ببینند : یکی از آنها فریبکار و دسیسه جو است .

یک کوه در دوردست : خبرهای خوش

 

تعبیر خواب کوهنورد

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک کوهنورد : مواظب خودتان باشید ، پشت سر شما از روی غیظ صحبت می کنند

یک کوهنورد در حال صعود به قله کوه : سلامتی و طول عمر

یک کوهنورد در حال پائین آمدن از کوه : کارهای شما با موفقیت روبرو می شوند .

 

تعبیر خواب ساختن خانه چوبی در کوه

معبران می گویند:

چنان چه خانه ای از جنس چوب در کوه ساختی به این معناست که خوشی و راحتی و لذت های زیادی راه به زندگی شما باز می کنند.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. سلام و وقت بخیر
  خواهر من در خواب دیده بنده در بالای کوه سبلان در حال کشاورزی هستم و کاشت زمین هستم
  ممنون میشم تعبیر خواب بنده رو بفرمائید

 2. سلام و وقت بخیر
  خواهر من در خواب دیده بنده در بالای کوه سبلان در حال کشاورزی و کاشت زمین هستم
  ممنون میشم تعبیر خواب بنده رو بفرمائید

 3. لطف میکنید خواب من را تعبیر کنید. من خواب دیدم در یک بازار بودم که زیر یک کوه قرار داشت من داشتم از چیزی فرار می کردم و داشتم از بازار خارج می شدم و می‌دویدم ناگهان کوه ریزش کرد و همینطور سنگ ها ریزش می‌کردند من باز فرار کردم تا سنگها به من برخورد نکنند و موفق به فرار شدم حتی یک سنگ خیلی بزرگ میخواست به من برخورد کنه ولی از کنار من گذشت می خواستم ببینم که تعبیر این خواب چی میتونه باشه ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا