تعبیر خواب

تعبیر خواب کاسه + تعبیر خواب پیاله

4.1/5 - (7 امتیاز)

تعبیر خواب پیاله و دیدن کاسه شکسته در خواب

تعبیر خواب کاسه + تعبیر خواب پیاله
تعبیر خواب کاسه + تعبیر خواب پیاله

تعبیر خواب کاسه چیست؟ دیدن کاسه یا پیاله در خواب تعبیرش در حالت کلی خوب است اما باید دید شما کاسه را با چه شرایطی دیده اید. بی شک تعبیر خواب کاسه شکسته یا کاسه سفالی متفاوت است ما در این بخش تمامی تعابیر تعبیر خواب کاسه را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب برای شما عزیزان آماده کرده ایم که در ادامه می توانید آنها را مطالعه کنید.

 

تعبیر خواب کاسه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

کاسه در خواب، به زن تعبیر میشود و آوردن آب در کاسه برای بیننده خواب، نشانه این است که زنش حامله است و پسری در رحم دارد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند در کاسه چیزی خوش بود و بخورد، دلیل منفعت است.

اگر چیزی ترش بود، دلیل غم و اندوه است و دیدن کاسه تهی در خواب، دلیل بر فروماندگی و مفلسی است.

در سر زمین رویاها آمده:

یک کاسه خالی : قرضهای فراوانی خواهید داشت .

در یک کاسه غذا می خورید : با شخصی که دوست دارید ازدواج نخواهید کرد .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن کاسه چوبین به خواب، چون خوردنی در وی است، دلیل که از سفر روزی حلال یابد.

اگر کاسه را تهی بیند، دلیل بر فروماندگی بود. دیدن کاسه در خواب، دلیل بر خادمی است که بر دست او خیرات برود،

اگر کاسه سیمین و زرین چون خوردنی در وی بود، دلیل بر روزی حرام بود و کاسه قلعی و سفیدروی، دلیل بر روزی شبهت زده و کاسه آبگینه، دلیل بر زن بود.

 

تعبیر خواب کاسه شکسته

آنلی بیتون می گوید:

دیدن کاسه بلور شکسته در خواب ، علامت آن است که در اثر حادثه ای اندوهگین خواهید شد

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

 

تعبیر خواب کاسه آب

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که در کاسه‏ى آبگینه به زن خویش آب داد، و کاسه‏ى آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده‏اند و آب که در کاسه‏ى آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادر بود.

در سر زمین رویاها آمده:

یک کاسه پراز آب : شادی در خانواده

درون یک کاسه آب می ریزید : پول فراوانی خواهید داشت .

در یک کاسه آب می نوشید : مشکلات عشقی

 

تعبیر خواب کاسه بلور

آنلی بیتون می گوید:

دیدن کاسه بلور در خواب ، علامت آن است که از شیرین ترین اوقات زندگی و بهترین لذتها بهره مند خواهید شد .

اگر خواب ببینید از کاسه بلور مایعی می نوشید ، علامت آن است که به زودی از عشقی پنهان مطلع خواهید شد .

اگر دختری در خواب کاسه ای بلوری هدیه بگیرد ، علامت آن است که به عزیزترین آرزوهای خود دست خواهد یافت

 

تعبیر خواب کاسه + تعبیر خواب پیاله
تعبیر خواب کاسه + تعبیر خواب پیاله

 

تعبیر خواب جنس کاسه

● سفال:

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر کاسۀ سفالی، سخن خوب و لطیف می‌باشد،‌‌‌‌‌

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند:

تعبیرهای کاسۀ سفالی عبارتند از:

1- فرزند

2- زن و عیال مرد

3- کسی که با او دوست هستی،‌‌‌‌‌

جابر می‌گوید:

دیدن کاسه سفال تعبیرش «کنیزک» می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی کاسۀ سفالی نو و پاکیزه داری، یـعـنـی کنیزک زیبایی را به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کسی کاسۀ سفالی نو به تو داده است، یـعـنـی از کسی سخن خوب و خوشی شنیده و خشنود می‌شوی.

اگر ببینی کاسۀ سفالی تو شکسته یا از دست رفته است، یـعـنـی حرف تو ضایع می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: یـعـنـی کنیزک تو هلاک می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای کاسۀ سفالی عبارتند از:

1- زن

2- خدمتکار

3- کنیزک

4- قوام دین

5- درستی و خوبی حال و روز

6- عمر طولانی

7- مال 8- نعمت

9- حرف خوش

10- به دست آوردن ارث و میراث از طرف زن‌ها.

● چوب:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در کاسۀ چوبی غذا و خوردنی وجود دارد، یـعـنـی از طریق مسافرت رزق و روزی حلال به دست می‌آوری.

● نقره یا طلا:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کاسه تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کاسۀ طلا و نقره‌ای که در آن غذا و خوردنی وجود دارد، روزی حرام می‌باشد.

● قلع:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کاسه و بشقاب و غیره که برای تو می‌باشد از جنس قلع هستند، یـعـنـی به اندازه آن‌ها نوکر و خدمتکار به دست می‌آوری.

● شیشه:

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر کاسۀ شیشه‌ای، زن می‌باشد،

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر کاسۀ شیشه‌ای جوهره و اصل زنان می‌باشد و تعبیر آب درون آن فرزندی است که در شکم دارند

اگر ببینی که کاسه شیشه‌ای شکسته و آب آن هم ریخته است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود، ولی فرزندت زنده می‌ماند،

اگر ببینی که آب کاسه شیشه‌ای ریخت و خالی شد، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود و زن تو زنده می‌ماند

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آبگینه و دیدن آبگینه در خواب

 

تعبیر خواب آب خوردن با کاسه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.

 

تعبیر خواب کاسه + تعبیر خواب پیاله
تعبیر خواب کاسه + تعبیر خواب پیاله

 

تعبیر خواب پیاله

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

پیاله در خواب بر دو وجه است.

اول: کنیزک.

دوم: خادم.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پیاله در خواب کنیزک است، که با وی عشرت و طرب کند.

اگر بیند از پیاله آب یا گلاب می خورد، دلیل که با کنیزکی به حلال جمع شود و از وی فرزند مصلح بیاورد.

اگر بیند که آن گلاب یا آب از پیاله بریخت، دلیل که فرزند وی بمیرد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب پیاله ‏ى عشاء ربانى را دیدید، یعنى موضوعى شما را بسیار ناراحت مى‏کند

اگر در خواب پیاله‏ ى عشاء ربانى را شکسته دیدید، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان اعتماد به نفش کافى را ندارید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • نوشته اند که پیاله کنیزک است ولی پیاله نماینده سهم و بخشی است از همه چیزهایی که نصیب ما می شود یا باید بشود و انتظار آن را داریم.
 • پیاله کوچک سهم کم و پیاله بزرگ بخش زیادی است که به چنگ ما می افتد.
 • چنانچه در خواب ببینید که پیاله ای در دست دارید خواب شما گویای این است که چشم به راه بهروزی از چیزی هستید.
 • اگر کارمند باشید ترفیع و اضافه حقوق و پاداش می طلبید و اگر کاسب باشید سود می خواهید.

 

تعبیر خواب پیاله شکسته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پیاله نماینده سهمی است که به شما می دهند. پیاله پر توفیق است. پیاله خالی بی نصیبی است. پیاله شکسته غم است و پیاله نقره فریب و نیر نگ است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پیاله آهنی و پلاستیکی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پیاله آهنی استحکام است. پیاله چینی ظرافت است. پیاله شیشه ای شکنندگی و بی اعتباری در کارهاست.

پیاله ملامین و پلاستیکی خوشدلی واهی است و خویشتن را به سراب امیدوار نگه داشتن.

 

تعبیر خواب قدح

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن قدح در خواب بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: کنیزک.

سوم: خادم حوائج دار(خادمی که نگهدار لوازم است).

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر درخواب بیند قدحی پرآب یا گلاب داشت و از آن بخورد، دلیل است زن خواهد یا کنیزک خرد و از ایشان فرزندی پارسا آید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام، من خواب دیدم که یک فرد (ک یادم نمیاد چه کسی بود) به من یک کاسه سفالی بسیار زیبا داد که در کاسه آب زلال به همراه کلبرگ های زیبایی ک در آب بود داد، و در دستش هم شاخه گل هایی بود از جنس همان کلبرگ هایی ک در کاسه آب بود و ب من داد، گلبرگ های سفید رنگ بسیار زیبایی بود، میخواستم بدانم تعبیر خواب من چیست، با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا