تعبیر خواب

تعبیر خواب مرغ | دیدن تخم مرغ و مرغ در خواب چه تعبیری دارد؟

3.8/5 - (10 امتیاز)

تعبیر خواب مرغ چیست؟ دیدن مرغ سر بریده، به معنای شفا از بیماری و معافیت از زحمت و خدمت تعبیر شده است. از آنجایی که تعبیر مرغ در خواب به خانم خانه یا خدمتکار خانه بر می گردد، اگر خواب ببینید که سر مرغی را بریده اید، خدمتکار خانه اگر بیمار است، شفا می یابد، اگر مقروض است، قرض او ادا می شود، اگر بی ایمان است، به راه راست هدایت می شود. در ادامه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب مرغ | دیدن مرغ خانگی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرغ | دیدن مرغ خانگی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مرغ

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای مرغ عبارت‌اند از:

 • اول: زنی زیبا
 • دوم: کنیزک
 • سوم: خدمتکار خانه

معبرین غربی گویند: دیدن مرغ زنده در خواب نماد عدالت و داوری است.

محمد ابن سیرین می گویند: هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است. اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود. اگر بیند خایه مرغ داشت، دلیل فرزند بود.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن مرغ در خواب، نشانه آن است که افراد خانواده با دوستانی دیگر، گرد هم جمع می‌شوند.

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید:

 • خواب مرغ نشانه غیبت و بلا است.
 • دیدن مرغ در خواب یک نماد مادرانه دارد.
 • دیدن مرغ در خواب، ممکن است نمادی از بزدلی و عدم اراده باشد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن تمام مرغان عزت گردد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن مرغ در خواب، بر زنی زیبا و سادهلوح دلالت دارد.

جابر مغربی می گوید: دیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک مرغ : منفعتهای متعدد مالی
 • یک مرغ با جوجه هایش : شما فرزندان متعددی خواهید داشت .
 • یک مرغ را داخل لانه روی تخمهایش می گذارید : یک نذر یا آرزوی قدیمی برآورده خواهد شد .
 • یک مرغ زیبا : شانس در عشق

 

تعبیر خواب مرغ خانگی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرغ خانگی، خدمتکار می‌باشد

اگر در خواب ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، به این معنی است که به سروری می‌رسی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: مرغ خانگی زنی زیبا و ثروتمند است.

 

تعبیر خواب مرغ | دیدن مرغ خانگی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرغ | دیدن مرغ خانگی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کشتن مرغ خانگی

منوچهر مطیعی می گوید:

بریدن سر مرغ در خواب، به معنای شفای از بیماری و معافیت از زحمت و خدمت تعبیر شده است. از آنجایی که تعبیر مرغ در خواب به خانم خانه یا خدمتکار خانه بر می گردد، اگر خواب ببینید که سر مرغی را بریده اید، خدمتکار خانه اگر بیمار است، شفا می یابد، اگر مقروض است، قرض او ادا می شود، اگر بی ایمان است، به راه راست هدایت می شود.. ویا اینکه خدمتکار خانه را اخراج می کنید، یا خانم خانه را از خدمت کردن معاف می کنید.

 

تعبیر خواب مرغ سر بریده

معبران غربی می گویند:

دیدن مرغ سر بریده به معنای خانم خانه یا مستخدمی است که از زحمت او کم شده، یا قرض او ادا شده و یا از بیماری شفا یافته است. مرغ نعمت و برکت است و اگر ببینید که مرغ سربریده خریده اید، مانند گوشت مرغ، تعبیر آن این است که به ثروت و رفاه می رسید.

 

تعبیر خواب گوشت مرغ

مولف می گوید:

گوشت مرغ به ثروت تعبیر می شود. اگر خواب ببینید که گوشت مرغ خریده اید و به خانه آورده اید، به ثروتی به آسانی دست می یابید که اندازه آن متناسب با مقدار گوشت مرغی است که خریده اید.

 

تعبیر خواب تخم گذاشتن مرغ

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی مرغ خانگی در خانه تو تخم گذاشته است از زنی به تو سود و منفعت می‌رسد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی مرغ خانگی مقابل تو تخم می‌کند از زنی کم ‌مرتبه و پست صاحب فرزندی خواهی شد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک مرغ روی تخمها : شانس

 

تعبیر خواب مرغ | دیدن مرغ خانگی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرغ | دیدن مرغ خانگی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن مرغ ( خوردن گوشت مرغ )

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید:

 • خوردن مرغ در خواب بیانگر ترس است. بویژه اگر شما جوجه سرخ شده می خورید، به یک جنبه ی ناسالم اشاره دارد که شما نیاز دارید از زندگی تان دورش بیندازید.
 • اگر شما مرغ خام می خورید، بیانگر این است که حس می کنید در مورد یک موقعیت، آماده نیستید. مشکلاتی برای رسیدن به اهدافتان دارید

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت مرغ را می‌خوری از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.

 

تعبیر خواب مرغ سیاه و سفید

تعبیرگران می گویند:

 • اگر خواب ببینید که مرغ سیاهی را خریده اید، با زنی با عزت و با وقار ازدواج خواهید کرد.
 • اگر بیننده خواب زن باشد، و خواب ببیند که مرغ سیاهی را خریده است، شخصی با عزت و با وقار به او خدمت خواهد کرد.
 • اگر خواب ببینید که مرغ سفید رنگی در خانه داشتید که رنگ آن به ناگاه سیاه شده، از خدمتکار خانه یا خانم خانه کدورتی به دل خواهید گرفت که به جدایی منجر خواهد شد.

 

تعبیر خواب مرغ مرده

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر خواب ببینید که در خانه مرغ زنده ای داشتید و اکنون آن مرغ مرده است، خدمتکار خانه دیگر برای شما خدمت نخواهد کرد و یا از خانه شما خواهد رفت. اگر خواب ببینید که مرغ مریضی در خانه دارید، با صدقه رفع بلا باید بکنید چون مرغ به خدمتکار خانه یا خانم خانه بر می گردد.

 

تعبیر خواب مرغ | دیدن مرغ خانگی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرغ | دیدن مرغ خانگی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مرغ پرکنده

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر خواب ببینید که مرغ زنده ای در خانه دارید که پرهای او ریخته است، از عزت و مقام خانم خانه کم می شود. اگر خواب ببینید که مرغ پرکنده به خانه آورده اید و آن مرغ زنده نیست، ثروتی بی زحمت به خانه شما خواهد آمد.

 

تعبیر خواب مرغ و جوجه

مولف می گوید:

داشتن تعداد زیادی مرغ و خروس زنده در خواب به افزایش ثروت بیننده خواب تعبیر می شود. اگر خواب ببینید که مرغ های زیادی در خانه دارید و مرغ ها تخم گذاشته اند و جوجه های زیادی نیز در کنار مرغ ها در خانه زندگی می کنند، صاحبت ثروت زیادی می شوید که به مرور زمان، این ثروت مانند تخم مرغ که به جوجه تبدیل می شود، افزایش پیدا کرده و تبدیل به ثروت بیشتر و بزرگتری خواهد شد.

 

مطالب مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب خروس ، تعبیر خواب خرگوش ، تعبیر خواب لاک پشت

 

تعبیر خواب تخم مرغ

 • دیدن تخم مرغ در خواب بسته به وضعیت تخم مرغ در رویا، به معنای موارد مختلفی اشاره دارد.
 • شما ممکن است در خواب تخم مرغ کوچک یا بزرگ، شکسته یا سالم ببینید، یا اینکه تخم مرغ را در خواب بخورید و یا رنگش آمیزی کنید و یا آن را پرتاب کنید، همه اینها تعابیر متفاوتی دارند.
 • به طور کلی ، تخم مرغ نماد زندگی ، چرخه زندگی ، آغازها ، امید ، باروری ، فراوانی و موارد دیگر است.
 • صرفا دیدن یک تخم مرغ در خواب به معنای این است که در زندگی بیدار یا در سطح زیر آگاهی به چنین مفاهیم گسترده ای فکر می کنید.
 • شاید ، شما به نقطه ای در زندگی خود رسیده اید که از خود بپرسید که بعد چه کاری باید انجام دهید، به کجا بروید ، زندگی شما رضایت بخش است یا خیر.
 • دیدن یک تخم مرغ به این معنی است که شما احتمالاً در مرحله تجدید نظر در تصمیمات قبلی خود، خلاصه کردن اقدامات گذشته خود و موارد دیگر قرار دارید. یک تخم مرغ بطور کلی نماد زندگی شما است.
 • یک تخم مرغ می تواند نمادی از ایده هایی باشد که هنوز به مرحله ظهور نرسیده اند. شما از زندگی فعلی خود راضی هستید (یک تخم مرغ کامل ، تمیز و سفید ، به عنوان مثال ، نشان دهنده هارمونی زندگی است)، ولی هنوز راضی نشده اید و از آن بیشتر انتظار دارید. شما صبور هستید، که بسیار عالی است ، صبر کنید تا ایده های شما رشد کند و به شکل نهایی آنها برسد. با این وجود ، تفسیرها و جزئیات مختلفی راجع به دیدن تخم مرغ در خواب ها وجود دارد
 • حضرت دانیال گوید: تخم مرغ در خواب کنیزک است.
 • آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تخم مرغ در لانه مرغ‌ها در خواب، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می‌آورید. تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است.
  دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب، علامت انجام معاملات سودمند است.
  خوردن تخم مرغ در خواب، علامت آن است که آشفتگی‌های غیر عادی در خانه شما را تهدید می‌کند.
 • لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن تخم مرغ در خواب به معنای دعوا و نزاع است.

 

تعبیر خوابهای تخم های بزرگ

 • اگر در مورد تخم های شترمرغ و یا برخی تخم های بزرگ دیگر خواب دیدید، معمولاً نشانه خوبی است و این بدان معناست که می توانید ثروتی کسب کنید یا وضعیتی واقعاً خوشبختانه را تجربه کنید، که به احتمال زیاد هیچ جای دیگر آن را ندیده اید.
 • تخم مرغ بزرگ و کامل نمادی از فراوانی ، غنای ، ثروت و خوشبختی است.
 • آنها همچنین می توانند نماد برنامه ها و ایده های بزرگی باشند که در واقعیت تحقق می یابند. همین موضوع در مورد رویاهای مربوط به تخم غاز و اردک نیز صدق می کند، زیرا آنها بزرگتر از تخم مرغ هستند.
 • از آنجا که یک تخم مرغ نمادی از همه چیزهای خوب است ، هر چه تخم بزرگتر باشد ، معنی رویای شما مثبت تر و بهتر است.
 • با این حال ، این فقط در مورد رویاهایی که تخم مرغ ها کامل ، تمیز و در یک محیط امن هستند صدق می کند.
 • رویاها یا خوابها در مورد تخم های بزرگ همچنین نشان می دهد که شما در حال شروع چیزها هستید ، تا به فصل جدید زندگی خود بروید و آماده تغییرات بزرگ باشید.
 • شما به اندازه کافی صبر کرده اید و نتیجه صبر و شکیبایی خود را خواهید دید.

 

رویاهای در مورد تخمهای کوچک

 • خواب در مورد تخم مرغ بلدرچین یا تخم مرغ پرنده دیگر خیلی مبارک نیست ، حتی اگر مردم معمولاً به پرندگان ریز علاقه مند باشند.
  تخم بلدرچین اگر خورده شود ، با برخی از مزایای سلامتی باورنکردنی، تازگی مربوط است
 • تخمهای کوچک در خواب نمادی از موانع کوچک ، قابل کنترل ، اما آزار دهنده است که شما را تحریک می کند ، شما را ناراحت کرده و دائماً مانع برنامه های شما می شوند.
 • مشکلاتی که از جاهای ناشناخته بیرون می آیند و پیشرفت شما را دشوار می کنند.
 • با این حال ، اینها مشکلات جزئی هستند و اگرچه قطعاً شما را اذیت و ناراحت می کنند ، اما کافی نیستند تا اراده شما را بشکنند و شما را مجبور به رها کردن چشم آرزوها، اهداف و برنامه های خود کنند.
 • به عنوان مثال ، تخم مرغ های کوچک در خواب می تواند برخی از شرایط ناکافی و نامناسب شما در محل کار را نشان دهند، مبارزه قابل کنترل اما پریشان کننده با وضعیت مالی بد ، اختلاف نظرهای جزئی با برخی افراد و مواردی از این دست مشکلات هستند

 

تعبیر خواب تخم مرغ پخته

 • لوک اویتنهاو می‌گوید: پختن تخم مرغ: بدگویی
 • آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر و چند تخم مرغ و ظرفی پر از میوه است، دلالت بر تغییرات سریع ولی مطلوب دارد.
 • مطیعی تهرانی: هر تخم مرغ که نیمرو شده باشد فرصتی است نیکو که در اختیار شما قرار می‌گیرد
 • لیلا برایت: دیدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‌ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید.

 

تعبیر دیدن خواب تخم مرغ در لانه

 • این خواب نمادی از یک محیط امن است. این بدان معناست که در زندگی و خانه خود احساس امنیت و امنیت می کنید. شما احساس عشق و مراقبت می کنید؛ شما افرادی در زندگی خود دارید که از شما حمایت و پشتیبانی می کنند.
 • از سوی دیگر، این رویا می تواند به شما نشان دهد که می ترسید از چیزی ریسک کنید، بنابراین در منطقه امن خود باقی خواهید ماند.
  این مورد لزوماً یک چیز منفی نیست، بلکه فقط حاکی از آن است که شما هنوز آماده تغییر بزرگتر و کنار زدن نیستید. دیدن یک لانه پر از تخم می تواند به عنوان یک نشانه بسیار خوش شانس از نظر بهزیستی مادی تعبیر شود.
 • اگر در وضعیت فعلی زندگی خود هیچگونه نگرانی یا مشکلی ندارید و به طور کلی احساس رضایت می کنید ، این رویا می تواند نشانه ای خوشبختانه برای وضعیت مادی شما باشد.
 • این بدان معناست که شما احتمالاً شروع به بدست آوردن پول بیشتر از گذشته کرده اید ، مقدار مشخصی از پول یا چیز دیگری را که ارزش مادی بالایی دارد، کسب کنید.
 • همچنین می تواند به این معنا باشد که شما خانواده ای با تعداد زیاد فرزند خواهید داشت.

تعبیر خواب تخم مرغ گندیده

لوک اویتنهاو می‌گوید: تخم مرغ گندیده: موانع

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تخم مرغ گندیده در خواب، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است.

 

تعبیر خواب تخم مرغ شکسته

 • لوک اویتنهاو می‌گوید: شکستن یا له کردن آن: ناراحتی، نارضایتی
 • آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تخم مرغ‌هایی که تازه شکسته‌اند در خواب، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می‌سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می‌کند.
 • رویاها در مورد تخم مرغ های شکسته به ندرت به عنوان نمادی خوب تعبیر می شوند.
 • تخم مرغ های شکسته نمادی از شکست، انتظارات شکست خورده، برنامه های شکسته و رویاهای تحقق نیافته است. آنها عموماً یک فال بد محسوب می شوند.
 • دیدن تخم مرغ های شکسته در خواب می تواند بازتاب ناامیدی های شما از واقعیت باشد. شما احساس عصبانیت، نارضایتی و دلسردی می کنید.
  شما خود را به خاطر چیزهایی که در زندگی شما بد شده است مقصر می دانید.
 • تخم مرغ های شکسته چیزی را نشان می دهند که قابل بازگشت نیست. اینچنین خوابها یک اخطار است. اخطار در مورد تصمیمی که هزینه آن بیش از مقداری است که انتظار آن را دارید. چنین رویائی معمولاً در افرادی اتفاق می افتد که به تصمیمات واقعاً بزرگی که قرار است اتخاذ کنند، شک دارند، مانند امضای قرارداد کار، شروع یک پروژه بزرگ ، ازدواج ، ازدواج به خارج از کشور یا غیره. این به شما یادآوری می کند که قبل از انجام کاری که می توانستید پشیمان شوید ، دو بار فکر کنید.

 

تعبیر خواب زرده تخم مرغ

لوک اویتنهاو می‌گوید: زرده تخم مرغ: هدیه

لیلا برایت می‌گوید: خریدن تخم مرغ در خواب، نشانه‌ی سود مالی است. اگر در خواب ببینید که مرغی بر روی تخم‌های خود خوابیده، بیانگر شنیدن اخبار خوب است دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بیانگر بروز سختی‌ها و مشکلات است. اگر در خواب کسی به شما تخم مرغ رنگ شده داد، یعنی به کسی علاقه‌مند می‌شوید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. سلام در روز ۲۷ رمضان یعنی امروز خواب مرغیو دیدم که روی تخم هاش خوابیده بود و تعدادی جوجه در زیرش بود ناگهان یکی از جوجه ها به پایم نوک زد و درد شدیدی احساس کردم و از خواب پریدم ممنون میشم تعبیرشو بگید❤

 2. سلام من زن هستم ۲۷ ساله و خواب دیدم مرغ دارم و در یک لحظه سه تا تخم کرد پشت سر هم ممنون میشم تعبیر شو بهم بگین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا