تعبیر خواب

تعبیر خواب خوک – مفهوم دیدن گراز در خواب چیست؟

4.7/5 - (3 امتیاز)

تعبیر دیدن خوک در خواب چیست؟

تعبیر خواب خوک - مفهوم دیدن گراز در خواب چیست؟
تعبیر خواب خوک – مفهوم دیدن گراز در خواب چیست؟

تعیبر خواب خوک چیست؟ خوک در خواب مالی است زیاد ولی حرام. پولی است فراوان که از طریق نامشروع و خلاف حتی به عدد جنایت جمع آوری شده و خودش مردی است در نهایت کثافت و پلیدی که با وجود داشتن ثروت زیاد هم کثیف می خورد و هم کثیف زندگی می کند و هم گذشته ای آلوده دارد و هم آینده ای نکبت بار. داشتن خوک موانست و موالفت با چنین آدمی است و از جهت دیگر اندوختن پولی است که از راه نادرست کسب شده باشد.

 

تعبیر خواب خوک

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید خوکی در گل و لای حرکت می کند ، علامت آن است که معاشرینی مردم آزار خواهید داشت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که دوستی حسود ولی ثروتمند خواهد یافت .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن خوک یا گراز در خواب، بر شرّ و گرفتاری و پول حرام دلالت دارد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن خوک به ظالمی حاجتی افتد وبه وی زیانی رسد

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر، لکن دون همت و بی خبر است و خوک خانگی مرد است فراخ دل، لکن پلید و بدفعل باشد و بی دین و بی دیانت است.
 • اگر بیند که خوکان را در جایگاهی نگاه داشت و رها نمی کرد که پراکنده شوند، دلیل است مال بسیار از حرام جمع کند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی خوک‌ها را از جائی به جائی دیگر می‌بری، یـعـنـی اوضاع و احوال دنیوی تو بهتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار ضعف و اشکال خواهد شد.
 • اگر ببینی در بین خوک‌ها گشت و گذار می‌کنی، یـعـنـی به خاطر مال و اموالی که با ظلم و زور به دست می‌آوری، شاد و خرم خواهی شد.
 • اگر ببینی خوکی از پشت سر تو آمد و از جلوی تو بیرون رفت، یـعـنـی به خواستۀ زشت و پلیدخود می‌رسی.
 • اگر ببینی در بین خوک‌ها نشسته‌ای، یـعـنـی بر دشمن غلبه می‌کنی و بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب خوک : درآمد مالی خوبی خواهید داشت .
 • تعداد زیادی خوک : مبلغی پول بعد از مرگ یکی از اعضاء فامیل نصیب شما میشود
 • یک خوک وحشی : یک دوست در پی آزار شماست .
 • دیگران خوک دارند: مراقب رقیب باشید.

 

تعبیر خواب خوک - مفهوم دیدن گراز در خواب چیست؟
تعبیر خواب خوک – مفهوم دیدن گراز در خواب چیست؟

تعبیر خواب خوردن گوشت خوک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید گوشت خوک می خورید پولی نصیب شما می شود که حرام است اما شما ریشه و منبع و اصل آن را نمی شناسید معهذا می دانید پول درستی نیست.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت خوک خورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال حرام مصرف خواهی کرد.

 

تعبیر خواب خوردن شیر خوک

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی شیر خوک می‌خوری، یـعـنـی نادان و بی‌عقل می‌شوی،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای از جهت مال و اموال و دارائی دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شوی

 

تعبیر خواب پوست و استخوان خوک

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کسی به تو پوست خوک داده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری .

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند موی خوک یا پوست یا استخوان او داشت، دلیل که بر قدر آن مال حلال یابد.

 

تعبیر خواب خوک چاق و لاغر

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خوک چاق در خواب ، علامت آن است که به سرعت در زندگی و شغل شما دگرگونیهایی ایجاد می شود.

دیدن خوکی چاق و سالم در خواب ، علامت آن است که توفیقی مطلوب در زندگی خواهید داشت .

دیدن خوک لاغر ، نشانه آن است که با فرزندان خود اختلاف پیدا می کنید .

در سر زمین رویاها آمده:

خوکهای چاق و سالم : خوشبختی و پول.

خوکهای لاغر : عذاب و بی پولی .

 

تعبیر خواب خوک - مفهوم دیدن گراز در خواب چیست؟
تعبیر خواب خوک – مفهوم دیدن گراز در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب خوک در خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که خوک در خا نه یا جائی دیگر دارید که آن خوک متعلق به شما باشد پولی فراوان به شما می رسد و اگر ببینید خوکان بسیار دارید یا در خوکدانی هستید که آنها هستند و یا خوکدانی متعلق به شما می باشد ثروتی تحصیل می کنید که حرام است ولی موجب شادی و خوشحالی شما می شود. خوک رانی نیز تحصیل مال حرام، پول ناثواب و عیش و کامروائی خوکانه است.

 

تعبیر خواب خرید و فروش خوک

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید خوک خرید و فروش می کنید ، نشانه آن است که با انجام کارهایی دشوار ، ثروت قابل ملاحظه ای گرد می آورید .

در سر زمین رویاها آمده:

شما خوک میخرید : شادی بزرگی در پیش دارید.

شما خوک میفروشید : دوستان از شما متنفر خواهند شد

 

تعبیر خواب جنگیدن با خوک

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که با خوک صحرائی جنگ می کرد، دلیل است که با مهتری دون و ستمگر او را خصومت افتد.

 

تعبیر خواب خوک ماده

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ماده خوک و خوکهای تازه زا در خواب ، علامت آن است که در کارهای خود پیشرفت خواهید کرد .

 

تعبیر خواب بچه خوک

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر دیدن بچه خوک، غم و اندوه می‌باشد.

 

تعبیر خواب خوک - مفهوم دیدن گراز در خواب چیست؟
تعبیر خواب خوک – مفهوم دیدن گراز در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب غذا دادن به خوک

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به خوکها غذا می دهید . نشانه آن است که بر تعلقات شخصی شما افزوده خواهد شد .

 

تعبیر خواب شنیدن صدای خوک

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن صدای خوک در خواب ، نشانه آن است که در اثر مرگ کسی احساس نومیدی خواهید کرد .

 

تعبیر خواب گراز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن گراز  در خواب بیانگر پولی است که با تدبیر و تلاش تحصیل می شود و همان خصوصیات ذکر شده را داراست. به هر حال دیدن خوک در خواب مال حرام است و عیش و کامروائی است به صورت زشت و ناپسند.

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک گراز شکار می کنید : سعی و کوشش شما بیهوده است
 • یک گراز دنبال شما می کند : جدائی از معشوق
 • یک گراز را می کشید : پیشرفت و ترقی
 • یک گراز در باغ وحش : یک راز برملا میشود بزودی .

 

برای مطالعه تعبیر خواب حیوانات دیگر به لینک  های داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب خرس ، تعبیر خواب شترمرغ ، تعبیر خواب ببر

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام. من خواب دیدم یک گراز دست و پای یک سگ را با دندانش پاره کرد حتی صدای شکسته شدن استخوان سگ رو هم شنیدم من هم در این حین داشتم با پسر عموی ۵ ساله ام بازی می‌کردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا