تعبیر خواب

تعبیر خواب رقص – رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

3.7/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب رقص و معنی رقصیدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب رقص - رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رقص – رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب رقص و رقصیدن چیست؟ رقصیدن در خواب بیانگر این است که از هر محدودیتی رها هستید. زندگی شما در تعادل و هماهنگی است رقص بیانگر پوچی ، شادی ، سپاس گذاری و تمایلات جسمی است شما نیاز دارید که این ویژگی ها را در زندگی بیداریتان ایجاد کنید. همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب رقصیدن

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آنها تندرستی و ایمنی باشد

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رقاص و رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می باشد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پای کوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضی دیگر از معبران گویند که بیماری است

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

رقص درخواب، زنان را رسوائی است و مردان را، دلیل بر خصومت است. اما صوفیان و کسانی که رقص بسیار کنند، دلیل غم است و رقاص درخواب، مردی بود که پیوسته درمصیبت خویش یا رد مصیبت دیگران باشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

رقص در خواب، مصیبت است و اگر کسی برای دیگری رقص کند، در مصیبت او شریک می شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • رقصیدن در یک سالن خالی : شادی
 • رقصیدن در یک سالن زیبا : رفتارتان سبکسرانه است
 • رقصیدن با یک فرد جذاب : حسادت
 • رقصیدن در میان یک عده ناشناس : غم
 • یادگیری رقص : شما عاشق خواهید شد
 • افتادن در حین رقص : احساسات خود را کنترل کنید

 

تعبیر خواب رقصیدن کودکان

آنلی بیتون می گوید:

اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند ، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می شوید . اگر جوانترها چنین خوابی ببیند ، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است .

در سر زمین رویاها آمده:

بچه های کوچک می رقصند : شادی و یک خانواده بزرگ

آنلی بیتون می گوید

اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید ، علامت خوشبختی غیره منتظره است.

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن رقص کودکان در خواب نشان دهنده یک زندگی خانوادگی شاد و مسرت بخش است.

 

تعبیر خواب رقص - رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رقص – رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب رقص گروهی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می‌رقصند غم و رنجی عمومی پدید می‌آید که شامل حال همه آن‌ها که می‌رقصند می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید به همراه گروهی می‌رقصید، علامت آن است که سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد.

 

تعبیر خواب رقصیدن سالمندان

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص اند ، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده است .

 

تعبیر خواب رقصییدن با سازهای مختلف

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی با صدای طبل می‌رقصی و پایکوبی می‌کنی، تعبیرش غم و اندوه است.

اگر ببینی همراه دهل زدن، نواختن نِی و رقص و پایکوبی نیز انجام می‌دهید، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و رقص می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی همراه چغانه، چنگ و نی و رقص برپا شده است، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت است

 

تعبیر خواب رقص - رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رقص – رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب رقص باله

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • یک زن خواب رقص باله ببیند: دردسر و ناامیدی
 • یک زن جوان خواب رقص باله ببیند: او در عشق وفادار نخواهد بود.
 • یک مرد خواب رقص باله ببیند: شکست در کارها
 • یک زن بیوه خواب رقص باله ببیند: او به زودی با یک مرد بسیار ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب رقص تانگو

از دیدگاه روانشناسی یونگ

رقصیدن با شور و حرارت در خواب نشان دهنده شهوانیت و تمایلات جنسی است. شاید بهتر است که در زندگی عاشقانه واقعی خود نیز جایی برای این ویژگی ها باز کنید. در این قبیل خواب ها به میزان تماس بدنی دقت کنید و همچنین توجه کنید که این رقص تا چه اندازه نشان دهنده میزان تمایلات جنسی درونی شما است.

 

تعبیر خواب رقص تپ دنس

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن تپ دنس ( رقصی که با صدای کوبیدن کفش‌های مخصوصی بر زمین به شکل ساز کوبه ای مشخص می‌شود) در خواب نشان دهنده آن است که شما باید خلاق تر از قبل باشید و راه های بیشتری برای ابراز عقاید و نظرات خود پیدا کنید.

 

تعبیر خواب رقص لپ دنس یا رقص برهنه

از دیدگاه روانشناسی یونگ

لپ دنس یا رقص برهنه (استریپ تیز) از جمله رقص میله ای نشان دهنده تمایل و اشتیاق شما به بیدار شدن تمایلات جنسی تان در زندگی واقعی است. شاید می خواهید شریک عاطفی شما در روابط جنسی تان شور و حرارت بیشتری نشان دهد.

 

تعبیر خواب رقص های خیابانی مثل بریک و هیپ هاپ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن رقص های خیابانی مثل بریک در خواب تعبیر آن است که فرد در حال رقصیدن احتمالا دارای چیزی است که نیاز به اثبات شدن دارد. شاید لازم باشد کارهایی انجام دهد تا ارزش خود را به تایید خودش برساند و برتری خود نسبت به دیگران را به خودش ثابت کند.

 

تعبیر خواب رقص - رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رقص – رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب رقص والس و بالروم

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن رقص های رسمی و کلاسیک مثل والس و بالروم در خواب نشان دهنده بده بستان های رابطه واقعی شما با فردی است که با او در حال رقصیدن هستید.

 

تعبیر خواب رقص عرفانی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این نوع رقص ، مستقیما به ریشه های معنوی و روحانی ارزش ها و اهداف و تلاش های فرد اشاره دارد و ابعاد مثبت و منفی آن را با توجه به جزئیات ، آشکار میکند . رقص عرفانی ریشه ی تاریخی دارد و در اقوام و فرهنگ های مختلف ، به منظور ورود و اتصال به عوالم روحانی یا ارتباط با ماوراء الطبیعه ، صورت میگیرد . اساس و شالوده ی رقص عرفانی ، باور های اعتقادی ، مذهبی و دینی است .

 

تعبیر خواب رقص سماع

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • رقص سماع در خواب ، به وضعیت فکری شخص برای رسیدن به مطلوب و حالت رضایت بخشی از زندگی اشاره دارد . در حالت کلی ، منش و رفتار معنوی فرد را مشخص میکند
 • اگر در خواب ، افراد دیگر را مشغول رقص سماع ببینید ، خواب اشاره به بخشی از افکار شما دارد که دچار چالش و در پی کسب معنویت و نشاط روحیست .
 • اگر در خواب مشغول رقصی عجیب و غریب و غیر معمول باشید ، اشاره به آن بخش از رفتار های جمعی شما دارد که در نظر دیگران نامعمول و غیر قابل قبول است .

 

تعبیر خواب رقص آیینی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن رقص آیینی در خواب نشان دهنده نیاز شما به ارتباط برقرار کردن با روح درونی خودتان است.

 

تعبیر خواب رقص آرام

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید، نشانه آن است که به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد.
 • اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند، نشانه آن است که سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست.

 

تعبیر خواب رقص - رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رقص – رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب رقصیدن زنان

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می‌رقصد بد نام و انگشت نما می‌شود. سر زبان‌ها می‌افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

 

تعبیر خواب رقصیدن مردان

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد،

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

رقصیدن مردان بیانگر خصومت و دشمنی، ولی برای زن‌ها رسوائی خواهد بود.

 

تعبیر خواب رقصیدن با مرده

معبرین غربی گویند:

دیدن رقصیدن همراه با مرده در خواب بیانگر و بازتاب سرنوشت هر فردی است که روزی او نیز خواهد مرد. اگر در خواب دیدید که با اعضای خانواده خود که فوت شده است می‌رقصید نشان دهنده دلتنگی فراوان برای آن شخص فوت شده است.

لوک اویتنهاو می گوید:

جسد رقصان: ارثیه کلان

 

تعبیر خواب رقصیدن با لباس عروس

تعبیر گران می گویند:

 • دیدن لباس عروسی، نشانه شرکت در کارهایی شادی بخش و هم صحبتی با دوستان صمیمی است. اگر لباس عروسی کثیف یا چروک باشد، رابطه شما با دوست صمیمی تان قطع خواهد شد
 • اگر کسی با لباس عروس و به آرامی می رقصید و خیلی آرایش تندی نداشت و صورت او زیبا بود، در زندگی سفید بخت و خوش اقبال خواهد شد و اگر رقص آرامی می کرد، بخت به او روی خواهد آورد.
 • اگر کسی با لباس عروس و آرایش تند و تیز به رقص و پایکوبی مشغول بود، باید حتما با صدقه دفع بلا کند چون ناراحتی و خدای ناکرده مصیبتی برای وی در راه است.

 

تعبیر خواب رقص - رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رقص – رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب رقص به خاطر شادی

معبران می گویند:

 • اگر کسی در خواب دید که به تنهایی و به خاطر شنیدن خبر خوشی می رقصد، و ساز و آوازی او را همراهی نمی کند، از غم و اندوه نجات می یابد.
 • اگر کسی در خواب رقص یا به تعبیری (سماع) صوفیان را دید، از آنجا که به جهت شوق خداوند، حرکاتی را انجام می دهند، تعبیرش شادی است.

 

تعبیر خواب رهبری در رقص

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که هدایت و رهبری رقص در اختیار شما قرار دارد، این خواب نشان دهنده آن است که زندگی شخصی تان شما را تحت کنترل و اختیار خود قرار گرفته است. بهتر است که پشتکار و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید و پرشور تر زندگی کنید.

 

تعبیر خواب رقصیدن گروهی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن رقص گروهی در خواب که در آن گروهی از افراد حرکاتی موزون و هماهنگ با یکدیگر را انجام می دهند، نشان دهنده هماهنگی و هم نوایی در زندگی واقعی شما است. شاید شما می خواهید که اعضاء خانواده تان یا همکارانتان برای رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر همکاری کنند و هماهنگ باشند.

 

تعبیر خواب رقصیدن در باران یا برف

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب خود را در حال رقصیدن در باران یا برف ببینید، این آب و هوا نشان دهنده حال و احوالی است که شما در حال حاضر آن را تجربه می کنید.

 

تعبیر خواب رقص - رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رقص – رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب همایش رقص

معبرین غربی می گویند:

اگر در خواب ببینید که در همایشی مربوط به رقص حاضر شده اید یا به آن جا می روید، این خواب تعبیری از جشن و شادی و تلاش شما برای رسیدن به شادمانی و خوشحالی است. شما هر آنچه زندگی به شما پیشکش می کند را پذیرا هستید و همنوا با آن ها به حرکت ادامه می دهید.

 

تعبیر خواب باشگاه رقص

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که در یک باشگاه رقص در حال رقصیدن هستید، تعبیر آن است که شما با نمایش تمایلات جنسی خود در حال پیدا کردن رابطه ای برای خودتان هستید.

 

تعبیر خواب کلاس رقص

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این خواب می تواند استعاره ای از یادگیری مراحل پروژه یا کاری جدید یا فرآیندی جدید توسط شما یا مرحله ای جدید در زندگی شما باشد. اکنون زمان آن رسیده است که با روش ها، کارها و حرکت های قدیمی خداحافظی کنید و چیزهای جدیدی یاد بگیرید. کلاس های رقصی را تصور کنید که در آن ها درس هایی جدید فرا می گیرید. این کلاس ها می تواند راه حل ها و سرنخ هایی در مورد حوزه هایی از زندگی بدهد که در حال حاضر شما مشغول یادگیری و آموختن مهارت های جدیدی در آن حوزه ها هستید.

 

تعبیر خواب مدرسه رقص

معبران می گویند:

دیدن مدرسه رقص در خواب نشان دهنده آن است که شما دوست دارید به سال های جوانی خود بازگردید. اگر شما هنوز در دوران مدرسه به سر می برید، این خواب نشان دهنده نگرانی و اضطراب شما است.

 

تعبیر خواب مسابقه رقص

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن مسابقه رقص در خواب نشان دهنده آن است که شما در زندگی واقعی خود به نوعی در رقابتی قرار دارید. شاید در حال جنگیدن برای به دست آوردن ارتقاء شغلی هستید یا شاید می خواهید ایده های شغلی یا کسب و کارتان را به تایید برسانید. در واقع این خواب نشان می دهد که شما افکار و مفاهیم و ایده های خود را برای دیگران ارائه می کنید تا تایید دیگران را در مورد آن ها به دست آورید

 

تعبیر خواب رقص - رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رقص – رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب رقصیدن در مکان های خطرناک

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب خود را در حال رقصیدن در جاهایی خطرناک مثلا وسط خیابان یا بالای یک سکوی مرتفع ببینید، تعبیر آن است که در زندگی واقعی در حال راه رفتن روی یخ های نازک و شکننده هستید. به عبارت دیگر بهتر است روش هایی امن تر و بی خطرتر برای ابراز عواطف و احساسات خود پیدا کنید.

 

تعبیر خواب رقصیدن با یک غریبه

مولف می گوید:

اگر در خواب خود را در حال رقصیدن با غریبه یا بطور کلی با مردی ببینید، لازم است که به ویژگی هایی که در آن فرد غریبه می بینید خوب توجه کنید. این رقص می تواند در بردارنده ویژگی هایی باشد که شما آن ها را در خود پیدا نکرده اید.

 

تعبیر خواب رقصیدن با معشوق

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر کسی خواب دید که به رقص حرفه ای مشغول است یا پایکوبی می کند، به غمی در بیداری دچار خواهد شد. رقصی که به آرامی با معشوق باشد و در آن پایکوبی و حرکات تند وجود نداشته باشد، به معنای آرامش و عشق بوده و تعبیر آن غم و ناراحتی نیست.

 

تعبیر خواب رقصیدن با همسر

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن رقصیدن با همسر یا شریک عاطفی در خواب نشان دهنده صمیمیت بین شما دو نفر است. این خواب همچنین می تواند تعبیری از یکپارچگی ابعاد زنانه و مردانه وجودی شما نیز باشد. نوع رقص می تواند نشان دهنده وضعیت رابطه شما باشد. آیا در خواب رقصی پرشور و آتشین مثل تانگو می بینید یا رقصی زیبا مثل والس؟ این رقص ها می توانند نگرش شما در رابطه با سبک و سیاق رابطه شخصی تان را نشان دهند.

 

تعبیر خواب رقصیدن با همسر سابق

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب خود را در حال رقصیدن با همسر سابق تان ببینید، این خواب نشان دهنده پذیرش کامل شما است. شما آن فرد را همانگونه که بوده است پذیرفته اید. این جدایی انتخابی سازنده و درست بوده است.

 

تعبیر خواب رقص - رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رقص – رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب رقص نوزاد

معبران می گویند:

دیدن رقص نوزاد در خواب نشان دهنده تولد ایده ای جدید و خلاقانه اما کمی عجیب و غریب در ذهن شما است.

 

تعبیر خواب رقصیدن با یک حیوان

مولف می گوید:

اگر در خواب ببینید که با حیوانی مثل سگ یا گربه یا حتی شیر و خرس در حال رقصیدن هستید، این حیوانات تعبیری از افرادی هستند که در زندگی شما قرار دارند و رقص با آن ها نیز نشان دهنده رابطه شما با این افراد است.

 

تعبیر خواب رقص طاووس

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن طاووس رقصان در خواب نشان دهنده طبیعت و سرشت جلوه گر و زیبای شما یا کسی است که او را می شناسید.

 

تعبیر خواب رقص مار

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن مار در حال رقص در خواب نشان دهنده برخی اغواگری ها و وسوسه ها در زندگی واقعی است که شما را به سمت مسیری غیراخلاقی می کشاند.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب آهنگ ، تعبیر خواب آواز ، تعبیر خواب ازدواج

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. سلام وقت به خیر من خواب دیدم کسی ک دوسش دارم اومده خونمون و با دوستش تو خونمون میرقصه خواستم بدونم تعبیرش چیه؟؟؟؟

 2. سلام من خواب دیدم ک ی مرد غریبه با دوست دخترم داخل ی ماشین گران قیمت ک سقف ماشین هم کاملا باز هست هستن اول پسره میرقصه و بعدش دوست دختره ک لباس مشکی تنشه ایستاده میرقصه اولش فکر کردم داداششه ولی بعدش فهمیدم ک غریبه س همینطوری ک میرقصید ی ماشین دیگه ک توش چنتا پسر بود امدن کنار ماشین اینا پسری ک همراه دوست دخترم بود سریع از ماشینا سبقت گرفت و اخرش تصادف کردن
  خیلی ممنون میشم زودتر تعبیرش کنین

 3. سلام من خواب دیدم،موقع برگشت از مهمونی ب خونه ،مادرم متوجه حرکت مشکوک نزدیک خونه ما میشه.هوا کاملا تاریک بود.من برای اینکه بابامو خبر کنم همون تو خیابون میمونم و اس ام اس میدم که بابام جواب نمیده.مامانم میدوهه سمت خونه.منم وقتی دیدم بابام جواب نمیده رفتم سمت خونه،تو مسیر ادمای مشکوک میدیدم که یه سری مردا که انگار کشیک میدادن بهم نیشخند میزدن.گرگ و میش صبح شده بود.رسیدم نزدیک خونه و تو کوچه ،بدونه اینکه بفهمم اصلا خونه مارو دزد زده یا نه شروع کردم به رقص سماع و یه شال فوق العاده بلند هم دستم بود و اونم میچرخید.حدود دو متر از سطح زمین اومدم بالا.بعد یهو یه نیرویی منو داشت میبرد سمت اسمون و شال تو دستم انگار رابط من و اسمون شده بود که منو بکشه بالا ولی نیروی قوی بالا کشیدنمو یادمه.۴۰۰ ۵۰۰ متری رفتم بالا.ناراحت شده بودم که نمیخوام الان برم!!!یهو نیرو قطع شد و شاله محو شد.فرود اومدم زمین.رفتم خونه دیدم همه جا بهم ریخست.بعدم از خواب پریدم
  این خواب حدود چهارونیم صبح دیدم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا