اسمهای پسرانه گیلکی+ معنای نامها

اسمهای پسرانه گیلکی+ معنی نامهای اصیل گیلانی

اسمهای پسرانه گیلکی+ معنی نامهای اصیل گیلانی

در این بخش از مجموعه نام های ایرانی لیستی شامل ۳۰۰ نام دختر و پسر گیلکی (گیلانی) را همراه با معنی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. امیدواریم شما عزیزان به خصوص عزیزان ایرانی گیلکی زبان در سراسر از این فهرست استفاده نمایید و با نظرات سازنده خود ما را در جهت تکمیل این لیست راهنمایی کنند.

 

مشاهده همه نامهای اصیل اقوام ایرانی

 

اسم های اصیل پسرانه گیلکی

اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
آرنگ گیلکی  نام کوهی است در اشکورات.
ارغش گیلکی  (ارگاش) – اسم تاریخی – از شاهان باستانی گیلان.
اسفار گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
اسفان گیلکی
اسوار گیلکی  اسفار
اشاکید گیلکی  اسم تاریخی – از شاهان باستانی است.
اشتاد گیلکی  اسم تاریخی.
افرا گیلکی  از درختانی است که در جنگلهای شمال ایران فراوان است.
افراشته گیلکی  شاعر معروف گیلکیسرا.
آلندا گیلکی  اسم تاریخی – از شاهان باستانی.
امینا گیلکی  امین (با تلفظ رایج در قدیم)
انوز گیلکی  اسم تاریخی – از فرمانروایان گیلان.
اُوجا گیلکی  از درحتان
اوخان گیلکی  پژواک-انعکاس صدا.
ایجگره گیلکی  فریاد.
ایلشام گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
بازان گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
باو گیلکی  اسم تاریخی – سلسله باوندیان مأخوذ از آن است.
باوند گیلکی  اسم تاریخی – از شاهان باستانی.
بکران گیلکی  از سرداران مرداویج زیاری.
بنجاسپ گیلکی  از سرداران.
بُندار گیلکی  از سرداران. نام شاعر معروف.
بویه گیلکی  پدر موسس سلسله البویه.
پادوسبان گیلکی  اسم تاریخی. سلسله پادوسبانان منسوب به آن است.
پاموج گیلکی  راهپیما. همپا.
پشنگ گیلکی  اسم تاریخی – از سلسله پادوسبانان.
پلیام گیلکی  (پلیم) گیاهی که در اطراف رشت شوند گویند
پوردیل گیلکی  آدم با دل و جرأت.
پورگیل گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
تالجین گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
تام گیلکی  آرام- ساکت.
تجاسب گیلکی  از فرمانروایان. سلسله تجاسپی مأخوذ از ان است.
تکیدار گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
توکا گیلکی  پرندهای از انواع کاکلیها.
توکالی گیلکی  قله کوه.
تیدا گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
تیرمَزَن گیلکی  اسم تاریخی.
جانگول گیلکی  بدنی که چون گل است.
جستان گیلکی  اسم تاریخی – سلسله جستانیان مأخوذ از ان است.
جوانگول گیلکی  گل شاداب
جیمرو گیلکی  سرخرو. آتشینرخ. جیم در لغت یعنی جرقه و اخگر آتش.
جیگلی گیلکی  فریاد. ژِگِله  در گویش بیهپیشی به معنی جیغ است.
چارخو گیلکی  از پرندهگانی که کنار نیزار زندهگی میکنند.
چیران گیلکی  اسم مکان
چیکا گیلکی  پرندهای است.
خُجیران گیلکی  خوبها.
خورزاد گیلکی  اسم تاریخی – از شاهان پادوسبانی.
خورکیا گیلکی  اسم تاریخی – از شاهان کیایی.
خورگام گیلکی  اسم مکان.
خوندش گیلکی  پژواک- انعکاس صدا. باید از مصدر خؤندن (خواندن) باشد. خؤندهگی- آواز
خیلو گیلکی  اسم تاریخی.
دابو گیلکی  اسم تاریخی – سلسله دابوان یا دابویه مأخوذ از آن است.
دابویه گیلکی  اسم تاریخی – پسر گاوباره از شاهان باستانی گیلان.
داتا گیلکی  از شاهان باستانی- معاصر کورش کبیر.
داره گیلکی  داس مخصوص درو برنج- سلاح همیشهگی دهقانان شمال.
دامون گیلکی  جنگل
دردان گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
دُرفک گیلکی  یکی از بلندترین کوههای گیلان.
دفراز گیلکی  تکیهگاه.
دکیه گیلکی  اسم تاریخی.
دلفک گیلکی  درفک
دوباج گیلکی  اسم تاریخی. از فرمانروایان گیلان.
رشاموج گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
روخان گیلکی  رودخانه.
روزمان گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
زربین گیلکی  سرو کوهی.
زرمان گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
زرهوا گیلکی
زریزاد گیلکی
زمانا گیلکی  زمان (با تلفظ رایج در قدیم) البته معادل گیلکی زمان- زمات یا زِمِت است که هنوز هم مورد استفاده قرار میگیرد.
زهار گیلکی  به معنی فریاد
زیار گیلکی  اسم تاریخی – نام سلسله آلزیار مأخوذ از آن است.
ژیویر گیلکی  به معنی فریاد.
سالوک گیلکی  اسم تاریخی – از فرمانروایان.
سرخاب گیلکی
سلیم گیلکی  از پرندگان.
سوخرا گیلکی  اسم تاریخی.
سورخانی گیلکی  نام رودخانهای بین گیلان و مازندران.
سوریل گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
سیالَک گیلکی  پرسیاوشان  گیاه دارویی.
سیاهگیل گیلکی  اسم تاریخی.
سیلاک گیلکی  بارندهگی زیاد.
شاهمیران گیلکی  اسم تاریخی.
شراگیم گیلکی  اسم تاریخی.
شرفشاه گیلکی  شاعر عارف و گیلکیسرای قرن هشتم هجری.
شرمزن گیلکی  اسم تاریخی.
شروین گیلکی  اسم تاریخی.
شیراسفار گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
شیراسوار گیلکی  =شیراسفار.
شیردیل گیلکی  شجاع با دل شیر.
شیرزیل گیلکی  اسم تاریخی – قرن چهارم هجری.
شیرَج گیلکی  اسم تاریخیع از سلسله کاکوان.
شیرود گیلکی  نام رودی در تنکابن- اسم مکان.
شیرویه گیلکی  اسم تاریخی.
فاراب گیلکی  اسم مکان-یکی از بلوک عمارلو.
فرخان گیلکی  اسم تاریخی.
فرشوازگر گیلکی  اسم تاریخی – لقب گیلبنگیلانشاه.
فولوق گیلکی  یک گل آتش.
فیروزان گیلکی  اسم تاریخی – از فرمانروایان گیلان.
قارن گیلکی  اسم تاریخی – از ملوک باستانی شمال.
قاینا گیلکی  قانع- متقاعد.
قهران گیلکی  اسم تاریخی.
کادوس گیلکی  اسم تاریخی – از اقوام باستانی گیلان.
کارکیا گیلکی  اسم تاریخی – از القاب سلسله کیایی. کی- به معنی بزرگ و فرمانروا بود- کارکیا اضافه مقلوب به معنی کارفرما است که بعدها در گیلان به جای شاه بهکار میرفته است.
کارن گیلکی  = قارن. البته اسم کارن ریشه فارسی هم دارد.
کاسک گیلکی  اسم تاریخی.
کاکو گیلکی  اسم تاریخی – سلسله کاکوان یا کاکویه مأخوذ از آن است. اسم کوهی در اطراف سیاهکل.
کاکوان گیلکی  اسم تاریخی – سلسله کاکوان.
کاکوشاه گیلکی  اسم تاریخی.
کاکوی گیلکی  (کاکویه) اسم تاریخی از سلسله کاکوان.
کاکی گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران- پدر ماکان.
کالنجار گیلکی  اسم تاریخی – نام غریبشاه معروف.
کالی گیلکی  از شاهان.
کالیجار گیلکی  از القاب آل بویه.
کامرو گیلکی  اسم تاریخی – از بزرگان قرن پنجم هجری.
کردویه گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
کوبار گیلکی  باران کوه.
کورتکین گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
کورموش گیلکی
کوشیار گیلکی  اسم تاریخی – کوشیار دیلمی- منجم معروف و صاحب آوزاه گیلانی.
کوشیج گیلکی  اسم تاریخی – نام سلسله.
کوکبان گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
کیا گیلکی  اسم تاریخی – نام سلسله کیایی مأخوذ از امیرکیا است. رجوع کنید به معنی اسم کارکیا (در بالا)
کیاشر گیلکی  اسم تاریخی – از امرای موشایی یا کوشیج.
گشتام گیلکی  اسم تاریخی – از سلسله پادوسبانان.
گورگیل گیلکی  اسم تاریخی – پسر گیلانشاه.
گوریگیر گیلکی  اسم تاریخی.
گوکیان گیلکی  اسم تاریخی – از دیالمه.
گولاز گیلکی  افتخار- مباهات.
گیل گیلکی  قوم گیل.
گیلاک گیلکی  گیلک
گیلانشاه گیلکی  اسم تاریخی – از شاهان باستانی.
گیلداد گیلکی  اسم تاریخی.
گیلو گیلکی  گیل
گیلیده گیلکی  اسم تاریخی – پدر بویه.
گیلهلو گیلکی  گیل.
لاهیج گیلکی  نام لاهیجان مأخوذ از آن است.
لیاشیر گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
لیشا گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
لیشام گیلکی  اسم تاریخی – قرن سوم هجری.
لیما گیلکی  اسم کوهی در حوزه تنکابن.
لونک گیلکی  اسم مکان- اسم آبشار (نیمه راه سیاهکل-دیلمان) ؛ البته نام درست این آبشار- نه لونک فارسیشده! بلکه لونِیْ Loney میباشد.
ماز گیلکی  نام کوهی میان گیلان و مازندران.
مازیار گیلکی  اسم تاریخی – سردار معروف و ملی.
ماکان گیلکی  اسم تاریخی – سردار معروف.
ماکرد گیلکی  اسم تاریخی.
ماناد گیلکی  اسم تاریخی – پسر جستان از سلسله جستانیان.
ماناذر گیلکی  اسم تاریخی.
ماندار گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
مرتیا گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
مرداویج گیلکی  اسم تاریخی – از شاهان زیاری.
مرزبان گیلکی  اسم تاریخی – از شاهان باستانی گیلان؛ در واقع تمام مناطق گیلکنشین- چه گیلان و چه مازندران
مشیز گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
موتا گیلکی  از شاهان باستانی گیلان. نام سردار سپاه دیلم در مواجهه با هجوم اعراب به سرزمین کاسپیه که گرچه در آن جنگ کشته شد.  اما اعراب نیز موفق به فتح سرزمین گیلکان نشدند.
نسپر گیلکی  از انواع پرندهگان جنگلی خوشآواز
نوبوله گیلکی  ساقه جوان درخت.
نودار گیلکی  اسم تاریخی – از سلسله پادوسبانان.
نومود گیلکی  برازنده  درخور – جلوه.
نیما گیلکی  نام کوهی در شمال (یوش مازندران) –  نام کوچک علی اسفندیاری (نیما یوشیج) نمامی کاملا گِلِکی است. نیم- نام کوهی است در مازندران و یوش نیز نام محل تولد نیما است
نیماکه گیلکی  بزرگ و ریشسفید. [نیماکه- در گویش بیهپیش- شریک و مورد تعاون نیز معنی میدهد. نیماکهگی- تعاون. شرکت.]
والای گیلکی  تلاطم.
وردان گیلکی  اسم تاریخی – از سرداران.
ورنا گیلکی  نام باستانی و کهن گیلان. در اوستا از سرزمین کاسپی بدین نام یاد شده است.
وشمگیر گیلکی  از شاهان زیاری. صورت گیلکی اصیل این اسم وُشومگیر است. وُشوم- همان بلدرچین فارسی است. وشومگیر- پادشاه معروف آل زیار علاقه فراوانی به شکار این پرنده داشت.
ولکین گیلکی  اسم تاریخی.
ونداد گیلکی  آرزو- نام سردار ایرانی- بشارت پیروزی-امید
ونداسفان گیلکی
وهادان گیلکی
وَهرَز گیلکی  اسم تاریخی – فاتح یمن در زمان انوشیروان.
وهسودان گیلکی  از شاهان سلسله جستانی.
هروسندان گیلکی  اسم تاریخی – از سلسله پادوسبانان.
هزارَسف گیلکی  اسم تاریخی. شباهت زیادی با هزاراسپ (دارنده هزاراسب)- لقب ضحاک دارد.
هوسم گیلکی  اسم مکان-نام قدیم رودسر.
یاور گیلکی  کمک و همراه در امر کشت و زرع و هر کار دیگر.
یاجین گیلکی  دندانههای اره و داس.

 

همچنین برای مشاهده نامهای دخترانه گیلکی ، نامهای دخترانه ایرانی از همه اقوام میتوانید بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید. در صورتی که نام پسرانه گیلکی مد نظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسامی دخترانه گیلکی اضافه گردد و به تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی کمک نمایید

مطالب متنوع دیگر