احکام دینیمذهبی

احکام وضو

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

احکام وضو چیست 

احکام وضو
احکام وضو

پس از آشنایی با احکام غسل و تیمم در سایت نماگرد در اینجا برای شما عزیزان احکام وضو را یاد آوری میکنیم .

احکام وضو وضوى ارتماسى

١ ـ وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد و یا آنها را در آب فرو برده و به قصد وضو بیرون آورد.
٢ ـ چون در وضوى ارتماسى نیز بنابر احتیاط واجب، دست و صورت باید از بالا به پایین شسته شود، بنابر این وضوى ارتماسى به گونه‏هاى زیر انجام مى‏شود:
الف: به قصد وضو صورت را از پیشانى در آب فرو برد و یا دست را به نیّت وضو از آرنج در آب فرو برد و تا موقعى که آنها را از آب بیرون مى‏آورد و ریزش آب تمام مى‏شود به نیّت وضو باشد. [چون آبى که بر دست مى‏ماند و در مسح بکار مى‏رود باید آب وضو باشد].
ب: بدون قصد وضو، صورت یا دست را در آب برد و به قصد وضو از آب بیرون آورد، که صورت را باید ابتدا از پیشانى بیرون آورد و دستها را از آرنج.
٣ ـ اگر بعضى از اعضاى وضو را ارتماسى و بعضى را غیر ارتماسى انجام دهد اشکال ندارد.
[مراعات ترتیب در وضوى ارتماسى نیز لازم است، یعنى نمى‏توان صورت و دستها را یکباره در آب برد، بلکه باید اوّل صورت و سپس دست راست و بعد از آن دست چپ شسته شود

احکام وضو شرایط وضو

شرایط آب‏ وظرف‏ وضو

١ ـ آب وضو پاک باشد (نجس نباشد).
٢ ـ آب وضو مباح باشد (غصبى نباشد).
٣ ـ آب وضو مطلق باشد (مضاف نباشد).
۴ ـ ظرف آب وضو مباح باشد.
۵ ـ ظرف آب وضو طلا ونقره نباشد.

شرایط اعضاى‏ وضو

١ ـ پاک باشد.
٢ ـ مانعى از رسیدن آب در آن نباشد.

 شرایط کیفیت وضو

١ ـ رعایت ترتیب

کارهاى وضو بدین ترتیب باید انجام شود:

* شستن صورت
* شستن دست راست
* شستن دست چپ
* مسح سر
* مسح پاى راست
* مسح پاى چپ

اگر ترتیب اعمال وضو بهم بخورد وضو باطل است.

٢ ـ رعایت موالات (بین اعمال وضو فاصله نیفتد).

٣ ـ شخصاً انجام دهد (از دیگرى کمک نگیرد).

 

احکام وضو
احکام وضو

 

 شرایط‏ وضو گیرنده  

١ ـ استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد.
٢ ـ با قصد قربت وضو بگیرد (ریا نکند).

شرایط آب وضو و ظرف آن

١ ـ وضو با آب نجس و مضاف باطل است، خواه بداند آن آب نجس یا مضاف است یا نداند، یا فراموش کرده باشد.
٢ ـ آب وضو باید مباح باشد، بنابر این در موارد زیر وضو باطل است:

* وضو گرفتن با آبى که صاحب آن راضى نیست (راضى نبودن او معلوم است).
* آبى که معلوم نیست صاحب آن راضى است یا نه.
* آبى که وقف افراد خاصى است، مانند حوض برخى از مدارس و وضوخانه بعضى از هلتها و مسافرخانه‏ها و.

٣ ـ وضو گرفتن از نهرهاى بزرگ، گرچه انسان نداند صاحبان آنها راضى هستند یا نه اشکال ندارد، امّا اگر صاحبان آن از وضو گرفتن جلوگیرى کنند، احتیاط واجب آن است که وضو نگیرند.
۴ ـ اگر آب وضو در ظرف غصبى باشد و با آن وضو بگیرد باطل است.

شرایط اعضاى وضو

١ ـ اعضاى وضو در موقع شستن و مسح باید پاک باشد.
٢ ـ اگر چیزى بر اعضاى وضو باشد (اعضاى شستن) که از رسیدن آب به آن جلوگیرى کند، یا بر اعضاى مسح است، هر چند از رسیدن آب جلوگیرى نکند، براى وضو باید برطرف شود.
٣ ـ خطوط قلم خودکار و لکه‏هاى رنگ و چربى و کِرِمْ در صورتى که رنگ بدون جِرم باشد، مانع وضو نیست، ولى اگر جِرم داشته باشد (روى پوست را گرفته) باید بر طرف شود.

 

احکام وضو
احکام وضو

احکام وضو مُوالات در وضو 

١ ـ موالات یعنى؛ پشت‏سرهم انجام دادن و فاصله نینداختن بین اعمال وضو.
٢ ـ اگر بین کارهاى وضو به قدرى فاصله شود که وقتى مى‏خواهد جایى را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایى که پیش از آن شسته یا مسح کرده، خشک شده باشد، وضو باطل است

از دیگران کمک نگیرد

١ ـ کسى که مى‏تواند اعمال وضو را انجام دهد، نباید از دیگرى کمک بگیرد، پس اگر شخص دیگرى صورت و دست او را بشوید و یا مسح او را انجام دهد وضو باطل است.

٢ ـ کسى که نمى‏تواند وضو بگیرد، باید نائب بگیرد که او را وضو دهد و چنانچه مزد هم بخواهد، در صورتى که بتواند باید بدهد، ولى خود او باید نیّت وضو کند.

شرایط وضو گیرنده

١ ـ کسى که مى‏داند اگر وضو بگیرد مریض مى‏شود و یا مى‏ترسد که مریض شود، باید تیمم کند و اگر وضو بگیرد باطل است. ولى اگر نداند که آب براى او ضرر دارد و وضو بگیرد و بعد بفهمد که ضرر داشته، وضویش صحیح است.
٢ ـ وضو، باید به قصد قربت انجام شود، یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم وضو بگیرد.
٣ ـ لازم نیست نیّت رابه زبان آورد، یا از قلب خود بگذراند، بلکه همین مقدار که مى‏داند وضو مى‏گیرد کافى است، بطورى که اگر از او بپرسند، چه مى‏کنى بگوید وضو مى‏گیرم.

 

احکام وضو
احکام وضو

مسأله:

اگر وقت نماز به قدرى تنگ است که اگر وضو بگیرد، تمام نماز یا قسمتى از آن، بعد از وقت خوانده مى‏شود، باید تیمم کند.

 

احکام وضو شکیّات وضو

١ ـ شک دارد وضو گرفته، یا نه: باید وضو بگیرد.
٢ ـ در بین نماز شک کند وضو گرفته، یا نه: نماز باطل است، باید وضو گرفته و نماز را از سر بگیرد.
٣ ـ پس از انجام نماز شک کرده که نماز را با وضو خوانده یا نه: نماز خوانده شده، صحیح است ولى براى نمازهاى بعدى باید وضو بگیرد.
۴ ـ یقین به انجام وضو داشته است (وضو گرفته) ولى شک مى‏کند وضویش باطل شده یا نه (مثلاً نمى‏داند حدثى از او سر زده یا نه): به شک اعتناء نمى‏شود. [بنابر صحت وضو مى‏گذارد].
۵ ـ مى‏داند وضو گرفته و حدثى هم از او سر زده ولى نمى‏داند کدامیک مقدّم بوده اگر حالت قبل از وضو و حدس را نمى‏داند: باید وضو بگیرد، حتى‏اگر تاریخ وضورا بداند ولى‏نمى‏داند حدث قبل از آن بوده یا بعد از آن ولى اگر حالت قبل را مى‏داند، باید ضد آن عمل کند.
۶ ـ اگر در بین وضو، شک کند، بعضى از اجزاء گذشته را انجام داده است یا نه: آنچه را شک دارد باید انجام دهد، مثل اینکه هنگام مسح پاها شک مى‏کند که سر را مسح کرده یا نه.
٧ ـ پس از انجام وضو، در انجام جزئى از آن، و یا صحیح بودن آن شک کند: به شک اعتناء نمى‏شود، و وضو صحیح است؛ مثل اینکه پس از وضو شک مى‏کند آیا دست راست را شسته یا نه؟
٨ ـ پس از انجام وضو شک کند، چیزى‏که مانع رسیدن آب مى‏باشد بر اعضاء وضو بوده یا نه: به شک اعتناء نمى‏شود و وضو صحیح است.

٩ ـ اگر مى‏داند چیزى بر اعضاء وضو چسبیده ولى شک دارد که از رسیدن آب جلوگیرى مى‏کند یا نه؟ باید آن را برطرف کند یا آب را زیر آن برساند.
١٠ ـ اگر پیش از وضو بداند که در بعضى از اعضاء وضو مانعى از رسیدن آب هست، بعد از وضو شک کند آب را به آنجا رسانده یا نه.
مى‏داند موقع وضو ملتفت آن مانع بوده: وضو صحیح است.
نمى‏داند موقع وضو ملتفت آن مانع بوده یا نه: وضو صحیح است.
مى‏داند موقع وضو ملتفت آن نبوده: باید دوباره وضو بگیرد.
١١ ـ اگر بر اعضاء وضو مانعى باشد که گاهى آب به خودى خود زیر آن مى‏رسد و گاهى نمى‏رسد و بعد از وضو شک کند آب زیر آن رسیده یا نه: حکم مسأله قبل را دارد.
١٢ ـ اگر بعد از وضو چیزى که مانع رسیدن آب مى‏باشد در اعضاء وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضوى او صحیح است، ولى اگر بداند که در وقت وضو گرفتن ملتفت آن مانع نبوده، احتیاط واجب آن است که دوباره وضو بگیرد.
١٣ ـ کسى که در کارهاى وضو و شرایط آن، مثل پاک بودن آب و وجود داشتن مانعى بر اعضاء، خیلى شک مى‏کند، باید به شک خود اعتناء نکند.

 

احکام وضو
احکام وضو

احکام وضو اعمالی که باید براى آنها وضو گرفت

١ ـ براى انجام نماز (بجز نماز میت).
٢ ـ براى انجام طواف واجب کعبه.

٣ ـ براى رساندن جائى از بدن به نوشته قرآن و اسم خداوند.

چند مسأله:
١ ـ اگر نماز یا طواف واجب بدون وضو انجام شود باطل است.
٢ ـ کسى که وضو ندارد نباید جائى از بدن خود را به این نوشته‏ها برساند:

* خط قرآن، ولى ترجمه آن اشکال ندارد.
* اسم‏خداوند به‏هرزبانى نوشته‏شده‏باشد، مانند: «اللّه‏»، «خدا»، «God».
* نام پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم (بنابر احتیاط واجب).
* اسامى امامان علیهم‏السلام (بنابر احتیاط واجب).
* نام حضرت زهـرا علیهاالسلام (بنابر احتیاط واجب).

٣ ـ در حرام بودن مس خطوط قرآن و اسم خداوند و… (بدون طهارت) فرقى بین این موارد نیست:

با دست باشد با سایر اجزاء بدن (بجز مو).
ابتداء به مس باشد یا ادامه آن، بنابر این اگر دست او بر خط قرآن بود و متوجه شد ولى دست را برنداشت مرتکب حرام شده است.
دست بر خط بکشد به گونه‏اى که خطوط محو شود. مثلاً با دست مرطوب بر آن بکشد.
خط آن معمول و متعارف باشد و یا متعارف نباشد مثل خط کوفى.
نوشته، با قلم باشد یا چاپ یا گچ و یا غیر آن.
نوشته برجسته باشد یا گود. مانند سنگ قبر.
حرفى است که خوانده مى‏شود یا خوانده نمى‏شود مانند الف در قالوا.

نوشته قرآنى در قرآن باشد یا در غیر قرآن، مثلاً آیه‏اى یا کلمه‏اى از قرآن در کتابى نوشته شده باشد. و یا حتى مثلاً نصف کلمه را بریده باشند.
آنچه قرآن بر آن نوشته شده فرقى نیست بین اینکه، کاغذ باشد یا چوب یا سنگ یا لباس و یا دیوار و مانند آن.
حروف عربى باشد یا غیر آن مثلاً “ALLAH”یا “MOHAMMAD” ولى ترجمه آن مانع ندارد.
کلمات قرآنى نیکو باشد مانند مؤمن ـ صبر یا کلمات ناپسند مانند ابلیس ـ شیطان و کافر.

 

احکام وضو
احکام وضو

 

۴ ـ مس در موارد زیر حرام نمى‏باشد:

مس خطوط قرآن با مو «گرچه احتیاط مستحب است ترک کند».
نوشته‏اى که خط به حساب نمى‏آید: مثل اینکه با آب پیاز نوشته باشند که اثر آن پس از حرارت‏دادن ظاهر مى‏شود (قبل از حرارت دادن و ظاهر شدن خط).
مس از پشت شیشه یا پلاستیک، که در واقع مس خطوط نمى‏باشد.
مس مابین حروف و فضاى خالى درون حروف مانند فضاى «ح» «ن» و…
مس ورق قرآن و حواشى و مابین سطور و جلد آن (گرچه مکروه است).
ترجمه قرآن به هر لغتى باشد. مگر اسم خداوند که بر هر لغتى باشد مس آن براى کسى که وضو ندارد حرام است. مانند «خدا»، «GOD».

۵ ـ کلماتى که مشترک بین لغات قرآن و غیر آن است، اگر قصد نویسنده، کلمه قرآنى بوده است، مس آن جایز نیست و اگر قصد او قرآن نبوده جایز است

۶ ـ مس آرم جمهورى اسلامى بدون طهارت بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
٧ ـ گردنبند یا انگشترى که کلمه «اللّه‏» بر آن نوشته شده اگر کسى که طهارت ندارد آنرا مس کند حرام است.

٨ ـ براى این کارها وضو گرفتن مستحب است:

* رفتن به مسجد و حرم امامان.
* خواندن قرآن.
* همراه داشتن قرآن.
* رساندن جائى از بدن به جلد یا حاشیه قرآن.
* زیارت اهل قبور.

 

 

احکام وضو
احکام وضو

احکام وضو چگونه وضو باطل مى‏شود؟

١ ـ خارج شدن ادرار یا مدفوع یا باد از انسان.
٢ ـ خواب، چنانچه گوش نشنود و چشم نبیند.
٣ ـ چیزهائى که عقل را از بین مى‏برد، مانند: دیوانگى، مستى، بیهوشى.
۴ ـ استحاضه زنان.
۵ ـ آنچه سبب غسل شود، مانند جنابت و مَسّ میّت.

بعضى از مستحبات و مکروهات وضو

مستحبات وضو

١ ـ مصرف آب بیش از یک مُدّ نباشد (یک مُدّ حدود ٧۵٠ گرم است).
٢ ـ مسواک کردن، هر چند با انگشت.
٣ ـ اگر از ظرف وضو مى‏گیرد، سمت راست خود قرار دهد.
۴ ـ شستن دستها قبل از شروع وضو.
۵ ـ مضمضه (آب در دهان گرداندن).
۶ ـ استنشاق (آب در بینى کردن و بیرون ریختن).
٧ ـ گفتن «بسم‏الله» هنگامى که دست را در آب مى‏برد یا آب را بر آن مى‏ریزد و بهتر است بگوید «بسم الله و بالله اللهم اجعلنى من التوابین واجعلنى من المتطهرین».
٨ ـ آب را در دست راست بریزد. هرچند براى شستن دست راست، بدین معنى که اوّل آب را در دست راست بریزد سپس در دست چپ و بعد بر دست راست بریزد.
٩ ـ خواندن دعاهاى وضو وارده در هنگام وضو و بعد از آن.
١٠ ـ مردان در هنگام شستن بار اوّل دستها، آب را بر قسمت بیرونى آرنج، و زنان بر قسمت داخلى، جایى که دست خم مى‏شود بریزند.
١١ ـ در هنگام شستن آب را بر قسمت بالاى عضو بریزد.

١٢ ـ آب را بر عضو بریزد نه عضو را در آب فرو برد.
١٣ ـ براى شستن دست‏براعضا بکشد.هرچندبدون کشیدن‏دست، شسته شود.
١۴ ـ تمام اعمال وضو را با حضور قلب انجام دهد.
١۵ ـ در هنگام وضو سوره «انا انزلنا» بخواند.
١۶ ـ پس از اتمام وضو «آیه‏الکرسى» بخواند.
١٧ ـ هنگام شستن صورت چشمها را باز بگذارد.

 

احکام وضو
احکام وضو

مکروهات وضو

١ ـ کمک گرفتن از دیگران در مقدمات قریبه وضو.
٢ ـ وضو گرفتن در محل استنجاء، مثلاً در توالت.
٣ ـ وضو گرفتن از ظرفى که طلاکوب یا نقره‏کوب است یا نقش صورت بر آن مى‏باشد.
۴ ـ وضو گرفتن با این آبها:

* آبى که در آفتاب گرم شده.
* آبى که در انجام غسل واجب بکار رفته.
* آب متعفّن.
* آب چاهى که حیوانى در آن افتاده قبل از کشیدن آب آن به مقدارى که معین شده است.
* آبى که در آن مار یا عقرب یا قورباغه مرده باشد.
* آب نیم خورده زن حائض.
* آب نیم‏خورده موش ـ اسب ـ قاطر ـ الاغ و حیوان نجاستخوار و مردارخوار بلکه هر حیوان حرامگوشتى.

احکام وضو مسائل متفرقه

١ ـ وضو گرفتن در دستشویى‏هایى که آب آن به چاه توالت مى‏ریزد مانع ندارد.
٢ ـ اگر در حال وضو گرفتن به نامحرمى نگاه کند یا دروغ بگوید و یا غیبت کند، (گرچه کار حرامى مرتکب شده است) ولى وضو صحیح است.
٣ ـ اگر شخص براى غرضى مثلاً خواندن قرآن وضو بگیرد و پس از وضو از آن قصد برگردد وضو باطل نیست.
۴ ـ وضو گرفتن بدین نیّت که با وضو باشد صحیح است و با همان وضو مى‏تواند نماز بخواند.
۵ ـ با وضوى صحیح، خواه براى عمل واجب باشد یا عمل مستحب، هرگونه عمل واجب یا مستحبى که مشروط به طهارت است مى‏توان انجام داد.
۶ ـ وضو گرفتن قبل از وقت نماز به نیت نماز، مانع ندارد. مثلاً قبل از ظهر براى آنکه با این وضو نماز ظهر بخواند وضو مى‏گیرد

 

احکام وضو
احکام وضو

استفتائات مراجع در مورد احکام وضو 

خانه غیر مخمس

 •  وضو گرفتن در خانه ای که صاحب آن خمس نمی دهد چگونه است؟ آیا این وضو صحیح است؟

همه مراجع (به جز تبریزی و سیستانی): اگر نمی دانید که خانه از پول غیر مخمس تهیه شده، وضو صحیح است.

آیات عظام تبریزی و سیستانی: گرفتن وضو در این خانه صحیح است.

کفش هم اتاقی

 •  اگر کفش هم اتاقی خود را بدون رضایت او بپوشد و با آن وضو بگیرد چه حکمی دارد؟

همه مراجع: اگر اطمینان به رضایت دارد، اشکال ندارد و اگر بدون رضایت او این کار را انجام دهد، گناه کرده؛ ولی وضویش صحیح است.

وضو در دانشگاه

 •  آیا جایز است در دانشگا وضو بگیریم و بیرون از دانشگاه نماز بخوانیم؟

همه مراجع: اگر آب دانشگاه برای خصوص وضو گرفتن در دانشگاه و نماز خواندن در آن وقف نشده، اشکال ندارد.

خشک بودن اعضا

 •  آیا خشک بودن اعضای وضو، قبل از وضو لازم است؟

همه مراجع: خیر، لازم نیست؛ مگر جای مسح که باید خشک باشد.

تبصره: اگر رطوبت جای مسح بگونه ای کم باشد که رطوبت کف دست به آن غلبه کند اشکال ندارد.

وضو در حال تقیه

 •  آیا در صورت مجبور بودن می توان به روش اهل سنت وضو گرفت و تکلیف چنین نمازهایی چه می شود؟

همه مراجع: آری؛ در موارد تقیه و اضطرار، می توان به روش غیر شیعه وضو گرفت. در این صورت نماز هم صحیح است.

 

احکام وضو
احکام وضو

وضو در ایام عادت

 •  آیا وضو گرفتن در ایام عادت صحیح است و همان ارزش وضو در زمان عادی را دارد؟

همه مراجع: آری، وضو زن حائض صحیح است؛ ولی طاهر نمی شود و نمی تواند با آن نماز بخواند و یا دست به خط قرآن بزند.

وضوی زن و مرد

 •  آیا وضوی زن و مرد تفاوت دارد؟

همه مراجع: خیر، تفوتی ندارد؛ تنها هنگام شستن دست، برای مرد مستحب است در شستن اول از قسمت ظاهر دست شروع کنید و در شستن دوم از قسمت باطن و داخلی آن. اما برای زن مستحب است بر خلاف آن عمل کند.

خوردن هنگام وضو

 •  اگر در حین وضو چیزی بخوریم، وضویمان درست است؟

همه مراجع: خوردن چیزی در حال وضو اشکال ندارد؛ ولی بهتر است از کارهایی که حضور قلب را در هنگام وضو از بین می برد، پرهیز شود

راه رفتن در وضو

 •  اگر هنگام کشیدن مسح سر راه برویم، وضو باطل می شود؟

همه مراجع: راه رفتن در حالت مسح اشکال ندارد

لاک ناخن

 •  آیا لاک ناخن، مانع از انجام وضو است؟

همه مراجع: آری، لاک ناخن، مانع وضو است.

چرک ناخن

 •  بلند گذاشتن ناخن در وضو چه حکمی دارد؟

همه مراجع: اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد، باید چرک زیر مقداری که از معمول بلندتر است، برطرف و شسته شود

تبصره: چرک زیر آن مقداری از ناخن که بلندتر از معمول بلندتر است، جزء ظاهر محسوب می شود؛ از این رو باید برطرف شود.

س۶۶٫ اگر چرکی زیر ناخن باشد که مانع رسیدن آب می شود، آیا وضو صحیح است؟

همه مراجع: اگر چرک در قسمت ظاهر ناخن نباشد، وضو صحیح است

 

احکام وضو
احکام وضو

 

 

مواد آرایشی

 •  مداد چشم و ریمل در هنگام وضو چه حکمی دارد؟

همه مراجع: برای وضو، ریمل و مداد بیرون چشم ـ اگر جرم داشته باشد ـ باید برطرف شود؛ ولی برطرف کردن مقداری که داخل چشم است، لازم نیست.

تبصره: بعد از برطرف کردن جرم مواد آرایشی، باقی ماندن رنگ آن مانع وضو نیست.

کرم پوست

 •  آیا مالیدن کرم به دست و صورت، مانع وضو می شود؟

همه مراجع: اگر به حدی باشد که مانع رسیدن آب به پوست نباشد، اشکال ندارد

تبصره: تشخیص این امر به عهده عرف است.

ژل مو

 • مسح سر بر موهای روغن زده شده، چگونه است؟

همه مراجع: اگر روغن و ژل به قدری زیاد نباشد که مانع از رسیدن آب وضو (در حال مسح) به پوست یا بیخ موهای جلوی سر یا موها باشد، اشکال ندارد

رنگ مو

 •  آیا رنگ مو و حنا و رنگ پوست میوه ها، مانع وضو است؟

همه مراجع: رنگ بدون جرم مانع نیست.

رنگ خودکار

 •  آیا رنگ خودکار مانع از صحت وضو است؟

همه مراجع: اگر جرم داشته باشد، مانع است و باید برای وضو، برطرف شود.

تبصره: آیت الله مکارم می گوید: در مورد جوهر خودکار به این نتیجه رسیده اند که جرم ضعیفی دارد و مانع از رسیدن آب به پوست نیس

 

گردآوری :گروه مذهبی نماگرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا